1. مقایسه هیجان خواهی و کفایت اجتماعی دختران ساکن مراکز شبانه‌روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده

آسیه شریعتمدار؛ ساحره پور گراوند

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1393، ، صفحه 95-112

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی هیجان خواهی و کفایت اجتماعی دختران (20-13) بی‌سرپرست و بدسرپرست ساکن در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی با دختران تحت سرپرستی خانواده است.  روش: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پس رویدادی می‌باشد. جامعه آماری 60 نفر است. نمونه‌های تحقیق 30 نفر از گروه دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست استان لرستان به صورت در دسترس و ...  بیشتر

2. بررسی همبستگی میان رابطۀ پدر- فرزندی وکفایت اجتماعی در نوجوانان

فریبا سهیلی؛ آتوسا کلانترهرمزی

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 108-130

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی همبستگی میان رابطۀ پدر- فرزندی وکفایت اجتماعی در نوجوانان است. جامعۀ پژوهش دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‏های شهرستان سنندج در سال تحصیلی 92-1391 بود که از این جامعه240 دانش آموز (120 دختر و120 پسر) به صورت تصادفی و با نمونه گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و با روش همبستگی است. ابزارهای ...  بیشتر