1. مقایسه ابعاد سرشتی – منشی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با افراد سالم

آیدا عبدالله زاده جدی؛ تورج هاشمی نصرت آبادی

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 110-122

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5926

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه ابعاد سرشتی و منشی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با افراد عادی بود، به این منظور 26 بیمار بستری مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و 26 فرد سالم فاقد تشخیص روانپزشکی انتخاب و پرسشنامه 125 سوالی سرشت و منش کلونینچر را تکمیل نمودند، جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد، نتایج حاصل ...  بیشتر

2. مطالعه اثر بخشی درمان مرور زندگی با تاکید بر اصول هستی شناسی اسلامی بر کاهش نشانگان اختلال استرس پس از سانحه

معصومه اسماعیلی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5871

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی درمان مرور زندگی با تاکید بر اصول هستی شناسی اسلامی بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه صورت گرفته است به این منظور طی یک سال از بین مراجعان به مرکز مشاوره 18 آزمودنی که تشخیص PTSD گرفته بودند و موافق شرکت در این نوع از درمان بوده و متعهد شرکت در تمام جلسات شدند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ...  بیشتر