مشاوره
پیامدهای روانشناختی شکست عاطفی بر اساس تجربه زیسته

رضیه پیرمرادیان؛ مهدی تبریزی؛ فهیمه نامدارپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.74924.3160

چکیده
  زمینه: شکست عاطفی یکی از مشکلات عمده‌ی افراد است به‌طوری‌که با کاهش سطح بهزیستی، نارضایتی زندگی، خشم و اندوه ارتباط مستقیم دارد. هدف: در این تحقیق هدف عبارت بود از بررسی پیامدهای روان‌شناختی ناشی از شکست عاطفی بر اساس تجربه‌ زیسته دختران. روش: به منظور کشف تجارب زیسته دختران از روش کیفی " پدیدارشناسی توصیفی هفت مرحله‌ای کلایزی" ...  بیشتر

آسیب‌شناسی پدیدارشناسانه هویت جنسیتی دختران نوجوان در فضای مجازی

عطیه سلطان محمدی؛ زهرا سادات پورسید اقایی

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1402، ، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.71537.3058

چکیده
  ساختار هویت جنسیتی در نوجوانان علاوه بر تعامل اجتماعی رودررو، تحت تأثیر فناوری‌های نوین ارتباطی و در رأس آن اینترنت و شبکه‌های مجازی، قرار دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب زیسته دختران نوجوان از حضور در فضای مجازی و تأثیر آن بر هویت جنسیتی آنان انجام شد. این مطالعه از نوع کیفی و با استفاده از روش پدیدار‌شناسی است و با ...  بیشتر