1. رابطه ابعاد شخصیت با حل مسأله و بهزیستی روانشناختی: نقش خودشیفتگی

مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ مجید برادران

دوره 5، شماره 17 ، بهار 1393، ، صفحه 89-102

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر  بررسی نقش خودشیفتگی در پیش بینی ابعاد شخصیت، حل مسأله و بهزیستی روانشناختی می باشد. 180 نفر(102 دختر و 78 پسر) از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گیلان که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بودند،  به روش خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه شخصیت خودشیفته (راسکین و تری، 1988) ، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک ...  بیشتر

2. مذهب گرایی، سبک های مقابله با استرس و ابعاد شخصیت به عنوان متغیر های پیش بینی کننده سلامت عمومی در دانشجویان

یاسر رضاپور میرصالح؛ شهناز ریحانی کیوی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 111-132

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5869

چکیده
  با توجه به اهمیت سطح سلامت دانشجویان و نحوه مقابله آنها با نحوه فشارهای زندگی دانشجویی در بهبود عملکرد تحصیلی شان، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مذهب گرایی، سبک های مقابله با استرس و ابعاد شخصیت با یکدیگر و نقش آنها در پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان انجام شد. نمونه پژوهش شامل 209 نفر از دانشجویان دختر کارشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه ...  بیشتر