رابطه ابعاد شخصیت با حل مسأله و بهزیستی روانشناختی: نقش خودشیفتگی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران -

3 مربی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر  بررسی نقش خودشیفتگی در پیش بینی ابعاد شخصیت، حل مسأله و بهزیستی روانشناختی می باشد. 180 نفر(102 دختر و 78 پسر) از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گیلان که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل بودند،  به روش خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه شخصیت خودشیفته (راسکین و تری، 1988) ، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، 1989) ، مقیاس بهزیستی روانشناختی(ریف، 1989) و پرسشنامه سبک های حل مسأله(کسیدی و لانگ، 1996) را تکمیل نمودند. داده ها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که خودشیفتگی به عنوان یک سازه مهم روانشناختی قادر است تا ابعاد شخصیت، سبک های حل مسأله و بهزیستی روانشناختی را در دانشجویان پیش بینی نماید. چنین یافته هایی در تبییین اینکه چرا خودشیفتگی افراد متغیر مهمی است، کمک می نماید. پرداختن به این سازه در حوزه پژوهش روانشناسی شخصیت و اجتماعی توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Personality Aspects, Problem Solving and Psychological Well-being: The Role of Narcissism

نویسندگان [English]

  • M Safari nia 1
  • A Aghayousefi 2
  • Majid Baradaran 3
چکیده [English]

This study is mainly aimed at investigating the role of narcissism in predicting personality aspects, problem solving and psychological well-being. To this end, 180 people (102 girls and 78 boys) were selected from among the students at Payame Noor University of Guilan Province in the academic year 2013-2014 using the random cluster sampling method and completed the narcissistic personality inventory (Raskin and Terry, 1988), big five personality questionnaire (Costa & McCrae, 1989), psychological well-being questionnaire (Ryff, 1989), and problem solving styles questionnaire (Cassidy & Long, 1996). The data were analyzed by means of Pearson correlation and regression. Findings suggest that narcissism is capable, as an important psychological constituent, of predicting personality aspects, problem solving styles and psychological well-being in the students. Such findings help explain why people's narcissism is an important variable. Dealing with this constituent is recommended in research areas of personality psychology and social psychology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Relationship between Personality Aspects
  • Problem Solving and Psychological Well-being: The Role of Narcissism