1. سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسلامی

سید صدر الدین شریعتی؛ احمد نوروند؛ محسن ایمانی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، ، صفحه 21-41

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.28594.1725

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تبیین و معرفی سبک مصرف غذا در آموزه های تعلیم و تربیت دین اسلام می باشد. روش: این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی نظری می باشد و به لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است و به روش کتابخانه ای و با استفاده از امکانات رایانه ای، مطالب از کتابخانه های دیجیتالی و صفحات وب جمع آوری شده است. یافته ها: توجهی جامع به گزاره ...  بیشتر

2. وضعیت حساسیت حافظه ضمنی و آشکار نسبت به واژه های مرتبط با غذا، تناسب اندام و اعضای بدن در زنان چاق و معمولی

حسن مختارپور؛ مهدی فتاحی

دوره 3، شماره 11 ، پاییز 1391، ، صفحه 87-99

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6080

چکیده
  هدف: از آنجایی که در زمینه ارتباط بین حافظه ضمنی و آشکار با مسائل زبان شناختی در ایران، تحقیقات اندکی صورت گرفته است، این مطالعه بر آن است که به بررسی فرآیند پردازش اطلاعات در زمینه واژه های مرتبط با غذا، تناسب اندام و اعضای بدن در زنان چاق و معمولی بپردازد، به این منظور با استفاده از آزمون های حافظه ضمنی و آشکار، دو زن بیمار مبتلا به ...  بیشتر