1. بررسی اثربخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسمهای دفاعی افراد ناگوهیجان

محمدعلی بشارت؛ الهه حافظی؛ علی مقدم زاده

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 83-106

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.23253.1566

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آشکار‌سازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسم‌‌های دفاعی افراد ناگو‌هیجان بود. در این تحقیق شبه آزمایشی برای تعیین اثر بخشی آشکارسازی هیجانی نوشتاری از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 130 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع ارشد و دکتری خوابگاه های دانشگاه تهران به شیوه نمونه گیری در ...  بیشتر

2. بررسی رابطه تیپ شخصیتی مادر با میزان خودآگاهی او در اولین دوره بارداری

مستوره صداقت؛ گلناره قربانو

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1393، ، صفحه 66-84

چکیده
  تمایل به بچه‏دار شدن از منابع پیچیده زیستی – اجتماعی – فرهنگی و تجارب هشیارانه درون روانی نشأت می‏گیرد. در فرایند بارداری نه تنها جنین تحول می‏یابد، بلکه زن نیز دستخوش دگرگونی‏هایی، خواه جسمانی و خواه روانشناختی، می‏گردد. در این دوره عواملی چون شخصیت و درک از خود می‏توانند در حل بحران ها و مواجه شدن با آنها تأثیرگذار ...  بیشتر