رابطۀ سبک‌های دلبستگی، حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای با تاب‌آوری روان‌شناختی در افراد دارای تجربۀ سوگ: ارائه مدل تحلیل مسیر

احمدرضا کیانی؛ داوود فتحی؛ پژمان هنرمند؛ سیما عبدی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، ، صفحه 157-180

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.45861.2202

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ سبک­های دلبستگی، حمایت اجتماعی و سبک­های مقابله­ای با تاب‌آوری روان‌شناختی در افراد دارای تجربۀ سوگ بود. جامعۀ پژوهش حاضر را افراد دارای تجربۀ سوگ شهر اردبیل تشکیل می­دادند که از این جامعه، 250 فرد دارای تجربۀ سوگ به روش نمونه‌‌گیری غیرتصادفی در دسترس به­عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

نقش معنویت در پیش‌بینی سبک‌های مقابله با استرس

علی بیگی؛ محمدعلی محمدی فر

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1392، ، صفحه 113-127

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.6098

چکیده
  انجمن معتادان گمنام سازمانی است، جهانی و میلیونی که از طریق برنامه‌های معنوی بهبودی از مواد، به معتادان زیادی برای پرهیز از مواد کمک کرده است. پژوهش حاضر با هدف یافتن نقش ابعاد معنویت (معنایابی در زندگی، تاثیر ارتباط با خداوند، شکوفایی و فعالیت معنوی، تجربیات متعالی عرفانی، تجربیات سلبی معنوی، فعالیت‌های اجتماعی و مذهبی)، در پیش‌بینی ...  بیشتر