نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ سبک­های دلبستگی، حمایت اجتماعی و سبک­های مقابله­ای با تاب‌آوری روان‌شناختی در افراد دارای تجربۀ سوگ بود. جامعۀ پژوهش حاضر را افراد دارای تجربۀ سوگ شهر اردبیل تشکیل می­دادند که از این جامعه، 250 فرد دارای تجربۀ سوگ به روش نمونه‌‌گیری غیرتصادفی در دسترس به­عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار این پژوهش را پرسشنامۀ سرمایه­های روان‌شناختی لوتانز (2006)، مقیاس سبک­های دلبستگی هازان و شیور (1987)، پرسشنامه‌ی حمایت اجتماعی زیمن و همکاران (1998) و پرسشنامه‌ی سبک­های مقابله­ای آدیسون و همکاران (2007) تشکیل دادند. داده­ها به­وسیلۀ نرم­افزار آماری SPSS22 و ایموس با روش آماری همبستگی و تحلیل مسیر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته­های پژوهش نشان داد که اثر مستقیم سبک­های دلبستگی بر تاب‌آوری روان‌شناختی در افراد دارای تجربه سوگ معنی­دار نیست. اثر مثبت و مستقیم حمایت خانواده بر تاب‌آوری افراد دارای تجربۀ سوگ مورد تأیید قرار گرفت، اما اثر حمایت دوستان و دیگران بر تاب‌آوری مورد تأیید قرار نگرفت. همچنین اثر مثبت و مستقیم سبک مقابلۀ متمرکز بر مشکل با تاب‌آوری افراد سوگوار مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، یافته­ها نشان داد که سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی دوسوگرا و حمایت اجتماعی از طریق سبک­های مقابله­ای بر تاب‌آوری افراد دارای تجربۀ سوگ اثر غیرمستقیم دارند. به‌طورکلی نتایج نشان می­دهد که مدل پژوهش مبنی بر رابطه سبک­های دلبستگی، حمایت اجتماعی و سبک­های مقابله­ای بر تاب‌آوری روان‌شناختی در افراد دارای تجربه سوگ از برازش مطلوب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between attachment styles, social support and copping styles with psychological resiliency in groups with grief experience: Path analysis

نویسندگان [English]

  • ahmadreza kiani 1
  • Davood Fathi 2
  • Pezhman Honarmand 3
  • Sima Abdi 4

2 University Of Mohaghegh Ardabili

3 university of Mohaghegh Ardabili

4 University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate The relationship between attachment styles, social support and copping styles with psychological resiliency in groups with grief experience. The population of this study was Ardabil city mourners. 250 mourners from this community were selected through non-specific sampling method. The instruments of this study were Luthanz psychological capital questionnaire (2006), Attachment Styles Scale (Hazan and Shaver, 1987), Social Support Questionnaire (1998), and Adison & Associates Conflict Styles Questionnaire (2007). Data were analyzed by SPSS software version 22 and Amos, by correlation and path analysis. The findings of this study showed that there is not significant relationship between attachment styles and psychological resiliency in people with grief experience. the relationship between family support with resiliency was significant, but there was no significant relationship between friends and others support with resiliency. There was a direct and significant correlation between problem-focused coping with resiliency in grieved people. results showed that secure and ambivalent attachment styles and social support can predict resiliency by mediating role of coping styles. Totally, results shown that research model based on the relationship between attachment styles, social support and copping styles with psychological resiliency in peoples with grief experience has a good fitness.
Keywords: Attachment styles, Social support, Coping styles, Resiliency, grief experience

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Attachment styles
  • Social support
  • Coping styles
  • Resiliency
  • grief experience"
البرزی، محبوبه؛ خوشبخت، فریبا؛ گلزار، حمیدرضا؛ صبری، مصطفی. (1394). رابطه سبک­های ­دلبستگی و تاب‌آوری: نقش واسطه­ای هوش­هیجانی. روانشناسی تحولی،11(4):426-436.
بلند، حسن؛ انتظاری، مرجان؛ سعادت، سجاد. (1396). رابطه حمایت‌های اجتماعی ادراک شده از­­سوی خانواده و تاب‌آوری روان‌شناختی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان. دوماهنامه علمی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، (2): 115-122.
سلیمی بجستانی، حسین؛ اعتمادی، احمد. (1389). مقایسه اثربخشی مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل، بر تاب‌آوری دانشجویان. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی،1 (1):49-74.
بیطرفان، لیلا؛ کاظمی، محمود؛ یوسفی افراشته، مجید (1396)، رابطه سبک‌های دلبستگی به خدا و تاب‌آوری با اضطراب مرگ در سالمندان. مجله سالمندی ایران،12(4):52-69.
پناباد، سیمین؛ عطاری، یوسفعلی؛ صادقی، عباس. (1395). رابطه بین تمایزیافتگی خود، نگرش مذهبی و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز. کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران.
رفیعی اردستانی، مانی؛ اسکندری، حسین؛ برجعلی، احمد؛ فرخی، نورعلی. (1398). شناخت فقدان‌های تجربه‌شده در تاریخچه‌ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 10 (37):63-98.
طاهری، فاطمه؛ شاهقلیان، مهناز؛ کاشفی نیشابوری، جهانگیر (1393). رابطه سبک‌های دلبستگی و دوسوگرایی در ابراز هیجان با ناگویی هیجانی. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی،8 (1): 37-53.
فتاحی، راضیه، کلانتری، مهرداد؛ مولوی، حسین. (1393). مقایسه اثربخشی سوگ­درمانی اسلامی با برنامه سوگ درمانی گروهی بر مشکلات بیرونی سازی دختران نوجوان داغدیده. مطالعات اسلام و روان­شناسی. 8 (15):39-64
فتحی، داود؛ و جمال آبادی، مونا. (1396). نقش واسطه‌گری تاب‌آوری در رابطه حمایت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانشجویان. مجله راهبرد در آموزش پزشکی،10(4)، 263-269.
کهی، فاطمه؛ محسنی، سحر؛ نوری پورلیاولی؛ مباشری، فرشته؛ حسینی سرحدی، سیده فاطمه؛ میرشکاری، لیلا؛ تناگو، اکرم. (1395). حمایت اجتماعی ادراک شده و خوش‌بینی در پیش‌بینی تاب‌آوری بیماران قلبی و افراد سالم شهر زاهدان. نسیم تندرستی؛ 5(3): 14-24.
مرادی، مرتضی؛ دهقانی زاد، مسعود؛ سلیمانی خشاب، عباس. (1394). حمایت ­اجتماعی­ ادراک­ شده و سرزندگی تحصیلی؛ نقش واسطه­ای باورهای ­خودکارامدی تحصیلی. مجله آموزش و یادگیری،7(1):24-1.
بیطرفان، لیلا؛ کاظمی، محمود؛ یوسفی افراشته، مجید. (1396). رابطه سبک‌های دلبستگی به خدا و تاب‌آوری با اضطراب مرگ در سالمندان. سالمند: مجله سالمندی ایران، ۱۲ (۴): ۴۴۶-۴۵۷.
سواری، کریم. (1392). بررسی رابطه سلامت روانی و روابط خانوادگی با اعتیاد به تلفن همراه. پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 3(10)، 14-1.
رستمی، سهیلا؛ موسوی، سید اصغر؛ گلستانه، سید موسی. (1396). پیش‌بینی درد زایمان بر اساس سخت‌رویی روان‌شناختی، حمایت اجتماعی و تاب‌آوری در زنان نخست‌زای شهر بوشهر. مجله بالینی پرستاری و مامایی. ۶ (۲): ۲۳-۳۶.
معتمدی، عبدالله؛ پژوهی نیا، شیما و فاطمی اردستانی، سیدمحمدحسن. (1394). تأثیر بهزیستی معنوی و تاب‌آوری در پیش‌بینی اضطراب مرگ در میان سالمندان در شهر تهران. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. ۱۳۹۴; ۳ (۲): ۱۹-۲۶.
نعیمی، ابراهیم؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ داوودآبادی، فاطمه. (1395). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی با تأکید بر آموزه­های دینی بر تاب‌آوری و رغبت­های شغلی دانش­آموزان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی؛ 7 (28): 1-26.
Arce, E., Simmons, A. N., Stein, M. B., Winkielman, P., Hitchcock, C., & Paulus, M. P. (2009). Association between individual differences in self-reported emotional resilience and the affective perception of neutral faces. Journal of affective disorders, 114(1-3), 286-293.
Bowlby, J (1973). Attachment and loss: Vol.2. Separation, anxiety and anger. New York: basic books.
Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. Vol. 3: Loss. London: Hogarth.
Brennan, K. A., & Shaver, P. R. (1995). Dimensions of adult attachment, affect regulation, and romantic relationship functioning. Personality and Social Psychology Bulletin, 21(3), 267-283.
Karreman, A. & Vingerhoest Ad, J. (2012). Attachment and well-being: Themediating role ofemotion regulation and resilience. Personality and Individual differences. 53(7): 821-826.
Chang, P. J., & Yarnal, C. (2018). The effect of social support on resilience growth among women in the Red Hat Society. The Journal of Positive Psychology, 13(1), 92-99.
Chen, C. (2016). The role of resilience and coping styles in subjective well-being among Chinese university students. The Asia-Pacific Education Researcher, 25(3), 377-387.
Dafei, M. (2005). The investigation of relation between coping strategies with individual characteristics and mental health of unfertilized couples of Yazd [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of Medicene, Tarbiat Modares University, 40-8.
Ginevra, M. C., Di Maggio, I., Santilli, S., Sgaramella, T. M., Nota, L., & Soresi, S. (2018). Career adaptability, resilience, and life satisfaction: A mediational analysis in a sample of parents of children with mild intellectual disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 43(4), 473-482.
Geldard, K., Geldard, D., & Foo, R. Y. (2019). Counselling adolescents: The proactive approach for young people. SAGE Publications Limited.
Gülaçtı, F. (2010). The effect of perceived social support on subjective well-being. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3844-3849.
Gülaçtı, F. (2010). The effect of perceived social support on subjective well-being. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3844-3849.
Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of personality and social psychology, 52(3), 511.
Jenkins, J. K. (2016). The Relationship Between Resilience, Attachment, and Emotional Coping Styles.
Karreman, A. & VingerhoestAd, J. (2012). Attachment and well-being: Themediating role ofemotion regulation and resilience. Personality and Individual differences. 53(7): 821-826.
Lazarus, R., and Folkman, S. (1986). Dynamics of stressfull encounter: Cognitive appraisal, Coping, Emotional Intelligence, and Encounter outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 992-1003.
Lee, J. H., Seo, M., Lee, M., Park, S. Y., Lee, J. H., & Lee, S. M. (2017). Profiles of coping strategies in resilient adolescents. Psychological reports, 120(1), 49-69.
Lavy S, Littman-Ovadia H. (2011). All you need is love? Strengths mediate the negative associations betweenattachment orientations and life satisfaction.Personality and Individual Differences. 50(7): 1050–1055.
Lipira, L., Williams, E. C., Nevin, P. E., Kemp, C. G., Cohn, S. E., Turan, J. M., ... & Heagerty, P. (2019). Religiosity, Social Support, and Ethnic Identity: Exploring “Resilience Resources” for African-American Women Experiencing HIV-Related Stigma. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 81(2), 175-183.
Neimeyer, R. A., Prigerson, H. G., & Davies, B. (2002). Mourning and meaning. American Behavioral Scientist, 46(2), 235-251.
Norman, S., Avey. J., Nimnicht, J. & Pigeon, N. (2010). Citizenship anddeviance behaviors the interactive effects of psychological capital and organizational identity on employee organizational. Journal of Leadership&Organizational Studies,17 (4), 380-391.
Shear, MK. (2012). Grief andmourning gone awry: pathway and courseof complicated grief. Dialogues in clinical neuroscience. 14(2): 119
Shi, L. (2003). The Association between adult attachment style and conflict resolution in romantic relationship. The American journal of family therapy, 31:143-157.
Shih, P., Giannini, J., Bartman, H., Antoon, C., Nielson, A., & Rapport, F. (2018). Social support & resilience among refractory epilepsy patients preparing for resective surgery. In 35th International Conference in Healthcare Quality and Safety (ISQUA).
Vegsund, H. K., Reinfjell, T., Moksnes, U. K., Wallin, A. E., Hjemdal, O., & Eilertsen, M. E. B. (2019). Resilience as a predictive factor towards a healthy adjustment to grief after the loss of a child to cancer. PloS one, 14(3).
Wei M, Liao K, Ku Y, Shaffer PA. (2011). Attachment, self-compassion, Empathy, and subjective well-beingamong college students and community adults. J Pers.79(1): 191–221.
Wolfe, T., & Ray, S. (2015). The role of event centrality, coping and social support in resilience and posttraumatic growth among women and men. International Journal of Mental Health Promotion, 17(2), 78-96.
Weisskirch, R., & Delevi, R. (2013). Attachment style and conflict resolution skills technology use in relationship dissolution. Computers in Human Behavior; 29, 2530- 2534.
Worden, J. W. (2009). Grief counseling and grief therapy, a handbook for the mental practitioner, springerPublisher Company, LLC.