1. اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب اجتماعی و ارزیابی شناختی منفی در دختران سخت شنوا

فهیمه رضایی؛ مهدی امیری؛ الهام طاهری

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 133-160

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.23065.1565

چکیده
  هدف عمده پژوهش حاضر بررسی «اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب اجتماعی و ارزیابی شناختی منفی در دختران سخت شنوا» بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل نابرابر و پیگیری بعد از یک ماه بود. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری در دسترس از کلیه دختران سخت شنوای کانون ناشنوایان ...  بیشتر

2. تدوین پروتال درمانی بر اساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره‌های معنوی - اسلامی و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازشی - تجربه‌ای/ هیجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان

حبیب اله اکبری؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.6092

چکیده
  پژوهش حاضر به تدوین پروتال درمانی براساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره‌های معنوی - اسلامی و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازشی - تجربه‌ای/ هیجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته است. نمونه آماری این پژوهش شامل 45 نفر از دانشجویان دختر پردیس نیمه حضوری دانشگاه می‌باشند که به صورت تصادفی ...  بیشتر

3. اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش بر اضطراب اجتماعی

بهرام معلی قنبری هاشم آبادی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5876

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش بر اضطراب اجتماعی و علائم ترس، اجتناب، برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی منفی انجام شد. روش: در این پژوهش با روش نمونه گیری خوشه ای 24 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد که بر اساس ملاکهای DSM-IV-TR ...  بیشتر