1. مقایسه اثربخشی آموزش الگوی چندمحوری شفیع‌آبادی با نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بر فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسنادپزشکی سازمان تأمین اجتماعی

اشرف السادات شریفی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ مهدی زارع بهرام آبادی

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4186

چکیده
    بیشتر

2. رابطه ویژگی‏های شخصیتی، حمایت اجتماعی و تعارض متقابل کار-خانواده با تحلیل عاطفی معلمان

مهدی زارع بهرام آبادی

دوره 5، شماره 17 ، بهار 1393، ، صفحه 1-22

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین پنج صفت اصلی شخصیت، حمایت اجتماعی و تعارض متقابل کار و خانواده با تحلیل عاطفی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان معلم شاغل در شهرستان اراک بود که به شیوه تصادفی 280 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. اعضای نمونه پرسشنامه‏های فرسودگی شلغی مسلش و جکسون(1982)، فرم کوتاه تجدیدنظرشده فهرست پنج صفت شخصیت ...  بیشتر

3. رابطه بین دلبستگی شغلی، مسئولیت پذیری و تحلیل عاطفی با رضایت شغلی

مهدی زارع بهرام آبادی؛ ایمان دره

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 5-24

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5892

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین دلبستگی شغلی، مسئولیت پذیری و تحلیل عاطفی با رضایت شغلی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارگران قراردادی و پیمانکاری کارخانه آلومینیوم سازی اراک تشکیل می دادند.نمونه آماری شامل 180 نفر بود که بصورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های رضایت شغلی اسپکتور، فرسودگی شغلی مسلش و جکسون، دلبستگی شغلی ...  بیشتر