نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی)سازمان سمت

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین پنج صفت اصلی شخصیت، حمایت اجتماعی و تعارض متقابل کار و خانواده با تحلیل عاطفی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان معلم شاغل در شهرستان اراک بود که به شیوه تصادفی 280 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. اعضای نمونه پرسشنامه‏های فرسودگی شلغی مسلش و جکسون(1982)، فرم کوتاه تجدیدنظرشده فهرست پنج صفت شخصیت (NEO-PI.R)، پرسشنامه تعارض کار- خانواده و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی (MMPSS) را تکمیل کردند. تحلیل داده‏ها با آزمون آماری همبستگی گشتاوری پیرسون نشان داد که بین تحلیل عاطفی با حمایت اجتماعی و تعارض متقابل کار خانواده رابطه آماری معنا داری وجود داشت، ولی بین پنج صفت اصلی شخصیت و تحلیل عاطفی رابطه معناداری یافت نشد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که برونگرایی، مقبولیت، حمایت اجتماعی و تعارض کار-خانواده، بیش از 13% از واریانس تحلیل عاطفی را تبیین می‏کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Personality Traits, Social Support and Family-Work Conflict with Emotional Exhaustion in Teachers

نویسنده [English]

  • M zare

چکیده [English]

The primary aim of this study was to examine the relationships between Big Five Traits, Social Support and Work - Family Conflict with Emotional Exhaustion. The research population was all employee women teachers in Arak city. 280 members of women teachers selected randomly as a research sample. They completed NEO-Personality Inventory Revised, Burnout Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support and Work-Family Conflict Scale. Results showed that the emotional exhaustion significantly predicted by linear combination of extraversion, agreeableness, social support and work-family conflict. This variables can explain more than 13% of variance of emotional exhaustion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Exhaustion
  • Five Factor Model
  • social support
  • work-family conflict