نویسنده = حمید رفیعی هنر
تدوین مدل مفهومی نشانگان خودفزون‌دهی مرضی؛ سازه‌ای در روان‌شناسی دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

10.22054/qccpc.2022.66749.2912

مجتبی حافظی؛ حمید رفیعی هنر؛ علی رضا فاضلی مهرآبادی؛ مجتبی فرهوش


مدل مفهومی فرآیندی مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی

دوره 11، شماره 42، تیر 1399، صفحه 37-72

10.22054/qccpc.2020.45284.2191

مجتبی حافظی؛ حمید رفیعی هنر؛ عباس آینه چی