1. شناسایی تهدیدها و فرصت‎های موجود و پیش‌رو در رویارویی با گسترش پاندمی کروناویروس با تأکید بر سلامت روان

کامران شیوندی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، ، صفحه 53-80

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.57122.2585

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف شناسایی فرصت ها و تهدیدها موجود و پیش‎روی افراد جامعه در ابعاد گوناگون در ارتباط با سلامت روان در رویارویی با پاندمی کروناویروس به انجام رسید؛ تا بتوان چشم‎اندازهای مثبت و تهدیدکننده این پدیده را ترسیم نمود. این پژوهش کیفی بر اساس روش پژوهش دلفی در چند مرحله تحلیل راهبردی انجام گردید. برای جمع‎آوری داده‎ها ...  بیشتر

2. تدوین مدل پیامدهای روان‌شناختی اضطراب ناشی از ایپدمی کروناویروس و بررسی نقش میانجی‎گری سلامت معنوی

کامران شیوندی؛ فضل الله حسنوند

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-36

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50918.2346

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تدوین مدل پیامدهای روان‎شناختی اضطراب ایپدمی کرونا و نقش میانجی‎گری سلامت معنوی بر به انجام رسید. روششناسی: از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی - همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل تمامی ساکنان استان لرستان در سال 1398 بود که با اثرات اپیدمی کروناویروس روبرو بودند. نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر ...  بیشتر

3. مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزشِ تکلیف، درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خود نظم جوئی تحصیلی

کامران شیوندی؛ فریبرز درتاج؛ نور علی فرخی؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.22778.1552

چکیده
  این پژوهش با هدف آزمون رابطه علّی بین ارزش تکلیف، درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت تحصیلی، خود نظم جوئی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ریاضی صورت پذیرفت. بدین منظور از جامعه آماری پژوهش، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای 560 نفر از دانش آموزان (267 نفر پسر و 293 نفردختر) از پایه سوم رشته ریاضی دبیرستان های شهر تهران در سال ...  بیشتر