1. اثربخشی آموزش روش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر بر خودکارآمدی، رضایتمندی از زندگی و تنظیم هیجانی زوجین متعارض

محمود برجعلی؛ زهرا عسگری راد؛ سجاد ناصری نیا

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400، ، صفحه 161-184

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.51732.2379

چکیده
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش روش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر بر خودکارآمدی، رضایتمندی از زندگی و تنظیم هیجانی زوجین متعارض در تهران بود. روش تحقیق در این پژوهش، نیمه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را زوجین متعارض شهر تهران تشکیل می دهند با توجه به جمعیت زوجین متعارض ...  بیشتر

2. نقش واسطه ای سلامت روان در رابطه میان باورهای مذهبی و سلامت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی شهر تهران)

نجمه جلالیان؛ مسعود گرامی پور؛ محمود برجعلی

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1395، ، صفحه 129-147

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2016.6787

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای مذهبی با سلامت سازمانی با توجه به نقش واسطه‌ای سلامت روان در دانشگاه های دولتی شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش شامل همه اعضای هیأت علمی، مدیران و کارکنان دانشگاه های دولتی شهر تهران بود که به روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 635 تن به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش ...  بیشتر

3. نقش بهزیستی معنوی و امیدواری در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان

محمود برجعلی؛ محمود نجفی

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، ، صفحه 119-136

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.5918

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی رضامندی زندگی براساس بهزیستی معنوی و امیدواری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج بود. بدین منظور 500 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج با روش نمونه-گیرى خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه‏های بهزیستی معنوی، امیدواری و جمعیت شناختی بود. داده‌ها با استفاده از روش ...  بیشتر