نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر‌بخشی آموزش مثبت‌اندیشی با تاکید بر آموزه‌های دینی برتاب‌آوری و رغبت‌های شغلی دانش‌آموزان پایه اول متوسطه شهرستان چهاردانگه انجام گردید. پژوهش مورد مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه مشغول به تحصیل در دبیرستانهای شهرستان چهاردانگه تشکیل دادند. به منظور انتخاب آزمودنیها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش(15 نفر) و گروه کنترل(15نفر) جایگزین شدند. برای هر دو گروه پیش‌آزمون اجرا شد. گروه آزمایش مدت 9 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای تحت آموزش مثبت‌اندیشی بر مبنای آموزه‌های‌دینی قرار گرفتند. در پایان دوره آموزش، پس‌آزمون اجرا گردید.پرسش‌نامه‌های مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون و فرم کوتاه رغبت‌سنج شغلی استرانگ بود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار spss ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد که 1- بین عملکرد دو گروه در پس‌آزمون تاب‌آوری تفاوت معناداری وجود دارد .2- بین عملکرد دو گروه در پس‌آزمون رغبت‌شغلی ، تفاوت معناداری وجود دارد،.در مجموع مثبت اندیشی بر مبنای آموزه‌های دینی موجب بهبود نسبی شاخص تاب‌آوری و تغییر نسبی در رغبت‌های شغلی تحصیلی دانش‌آموزان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of training positive thinking skills with emphasis on religious teachings on resilience and vocational interest of students of Chahardangeh country high schools

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Naeimi 1
  • a s 2
  • f d 3

1 Assistant Professor Department of Counseling Faculty of Psychology & Educational Sciences Allameh Tabataba'i University

2 a

3 atu

چکیده [English]

This research investigates the impact of training positive thinking skills with emphasis on religious teachings on resilience and vocational interest of freshman students of Chahardangeh county high schools. This Quasi-experimental research performed with a pretest/posttest control group and the statistical society includes freshman female students of Chahardangeh high schools. A total of 30 students were selected by the random sample cluster method. Half of the population was randomly classified as the test group and the remainder comprise the control group. The pretest was implemented on both groups. The test group had nine, 90 minute educational classes about positive thinking according to religious teachings. After the classes the post test was implemented. The surveys used in this research were Strong Vocational Interest short form and Conner-Davidson Resilience Scale. Collected data was analyzed with SPSS software. The results of this research indicated that 1. There are meaningful differences between two groups’ performances in resilience post­test. 2. There are meaningful differences between two groups’ performances in vocational interest post­test. In conclusion, positive thinking according to religious teachings has resulted in relative improvements in students’ resilience and relative changes in their vocational interest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • vocational interest
  • thinking positive
  • Religious Teachings
آرگایل، مایکل (1935). روانشناسی شادی، ترجمه مسعود گوهری انارکی و همکاران (1386)، اصفهان: جهاد دانشگاهی
 آقا یوسفی، علیرضا، صفاری نیا، مجید، ایمانی فر، حمیدرضا (1394). اثر بخشی عمل به باورهای دینی بر تاب­آوری و سرسختی روانشناختی بین طلاب علوم دینی و دانشجویان، پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت اسلامی، دوره جدید شماره 28
اکبرزاده، افسانه (۱۳۹۳). بررسی رابطه بین جهت­گیری مذهبی و مثبت­اندیشی دانشجویان، اولین کنفرانس بین­المللی روان­شناسی و علوم رفتاری، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق، مرکز همایشهای دانشگاه تهران
اکبر شاهی، اکرم (1390). شادی در قرآن و روایات با تأکید بر روش­های ایجاد آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
 اکبری کهنموئی، یوسف (1389). بررسی رابطه سبکهای زندگی با میزان تاب­آوری در افراد وابسته به مواد و افراد بهنجار شهرستان تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
بختیاری، رعنا، حسینیان، سیمین، یزدی، سیده منور (1392). تاثیر رغبت­های شغلی شخصیتی بر گرایش کارآفرینانه جویندگان کار ساکن شهر تهران، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، سال پنجم شماره 17
بذرافکن، رویا (1386). نقش عمل به احکام دینی در میزان رضایت­شغلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
پناهی، مژگان (1394). تأثیر آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی بر شادکامی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر شیروان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
پورسیدآقایی، زهراسادات (1387). اثربخشی آموزش مفاهیم دینی رضا و توکل به خدا به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقه9 شهر تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
توانایی، محمدحسین، سلیم زاده، الهه (1389). بررسی تأثیر مثبت­اندیشی از دیدگاه قرآن و حدیث، پژوهشنامه­ی علوم و معارف قرآن کریم، سال دوم شماره 7
تیموری، اکرم (1393). بررسی اثربخشی مهارت‌های مثبت­اندیشی بر افزایش رضایت زناشویی و منبع کنترل درونی زنان متأهل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
جدیدیان، احمدعلی (1385). بررسی تاثیر آموزش برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی و رغبت دانش­آموزان پسر سوم راهنمایی ناحیه ۲ شهر همدان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
جعفری علیرضا، مهرافزون داریوش (1392). تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر کمرویی نوجوانان، نشریهتحقیقات روان‌شناختی، زمستان 1392, دوره 5, شماره 20
جلیلی نیکو سعید, رضایی زینب, نجاتی نژاد نرگس, قاسمی جوبنه رضا, نوریان خیراله (1394). اثربخشی روان‌درمانی وجودی بر افزایش تاب‌آوری زنان نابارور، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
جمشیدی، بهنام، عرب مقدم، نرگس، درخواه، فریده (1393). رابطه دین‌داری و تاب‌آوری در دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز، اندیشه‌های نوین تربیتی، دانشکده علوم­تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا
جودی، قادر (1376). بررسی تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی بر رغبت‌های شغلی دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان تبریز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
چم زاده قنواتی، مانا، آقایی، اصغر، گل پرور، محسن (1394). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر سبک اسنادی بدبینانه دانش آموزان پسر دوره ابتدایی، فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال دوازدهم، شماره 47
حسین پور، مریم (1394). بررسی اثربخشی مهارت مثبت­اندیشی بر تنظیم شناختی هیجان و سازگاری دانش­آموزان سال اول دبیرستانی منطقه ۱۸ شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
حسین­ثابت،فریده،جوبائیان، فرحناز، فرح‌بخش، کیومرث (1393). اثربخشی آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت­نگر بر تاب‌آوری و کنترل خشم در دانش­آموزان دختر دوره متوسطه شهر یزد، فصلنامه پژوهش‌های مشاوره، شماره 52
حسین چاری, مسعود، انجم شعاع، محمد رئوف، مولائی سیما (1394). جهت‌گیری درونی بیرونی مذهبی و تاب‌آوری روان‌شناختی، اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان، بندرعباس، جهاد دانشگاهی هرمزگان
حسینی اصفهانی، فریده (1394). تاب‌آوری (افزایش توان مقابله با مشکلات)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
حق‌شناس، لیلا، عابدی، محمدرضا، باغبان، ایران (1389). راهنمای نمره‌گذاری و تفسیر پرسش‌نامه‌ی رغبت استرانگ، اصفهان
حیدری­علی­نظری، رضا (1386). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت­اندیشی به شیوه­گروهی بر سازگاری دانش­آموزان، پایان‌نامه کارشناسی­ ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
خدایاری فرد،محمد،غباری­بناب،باقر، زمان پور، عنایت‌الله، اکبری زردخانه، سعید، موسوی، سمیرا (1391). مثبت نگری: تلاشی برای تدوین الگویی ایرانی-اسلامی، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی
خدایاری­فرد،محمد،غباری بناب، باقر، اکبری زردخانه، سعید (1393). مقیاس مثبت نگری ایرانیان: ساخت و استانداردسازی، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی
خدایاری­فرد،محمد(1379).کاربرد مثبت­نگری در روان‌درمانگری با تأکید بر دیدگاه­اسلامی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، دوره‌ی جدید، سال پنجم، شماره‌ی 1
داداش­پور،هاشم،عادلی، زینب (1394). سنجش ظرفیت‌های تاب‌آوری در مجموعه‌ی شهری قزوین، نشریه مدیریت بحران
دستغیب،­مریم،علیزاده، حمید، فرخی، نورعلی (1391). تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت­اندیشی بر خلاقیت دانش­آموزان دختر سال اول دبیرستان، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره 4
دستغیب، مریم (1389). تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر خلاقیت دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
دهقان، فاطمه، پیری­کامرانی، مرضیه،کرمی،جهانگیر (1394). اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری، روانشناسی و دین، سال هشتم، شماره 4
ذوقی­پایدار، محمدرضا،نبی زاده، زنده­بودی، راحیل (1395) رابطه میزان عمل به باورهای دینی با تاب‌آوری و خوش‌بینی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا، فصلنامه روان‌شناسی و دین، شماره 34،
ربیعی، محمد، باغبان،ایران، عابدی، محمدرضا، هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل (1390). بررسی رغبت‌های شغلی معلمان بر اساس مدل کروی تریسی، مجله دستاوردهای روان‌شناختی
رحیمی، سحر (1394). اثربخشی مداخلات روان‌شناسی مثبت‌گرا بر نگرش‌های ناکارآمد و تاب‌آوری بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر کرمانشاه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
رسولی­کوهی،مریم (1392). اثربخشی امید درمانی بر بهبود کیفیت زندگی و افزایش خودکارآمدی دختران مبتلا به ناتوانی جسمی- حرکتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
زندی­پور، طیبه(1389). برنامه‌ریزی تحصیلی شغلی، دوره آموزش متوسطه. چاپ یازدهم، تهران، شرکت نشر کتب درسی
زونکر، ورنون (1927). مشاوره شغلی با رویکرد کل‌نگر، ترجمه محمدعلی نظری (1388)، تهران، انتشارات سمت
سالاری، مصطفی (1393). بررسی اثربخشی مثبت نگری اسلامی بر بهزیستی روانی و رضایت از زندگی دانش آموزان شهرستان سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
سانتراک، جان­دبلیو (2003). زمینه روانشناسی سانتارک، ترجمه مهردادفیروزبخت (1383)، تهران، انتشارات رسا
سلیگمن، مارتین، راویچ، کارن، جی کاکس، لیزا، گیلهام، جین. کودک خوش‌بین، ترجمه فوزنده داور پناه (1388). تهران، انتشارات رشد
 سلیگمن، مارتین. شادمانی درونی، ترجمه مصطفی تبریزی، رامین کریمی، علی نیلوفری (1389)، تهران: دانژه
شفیع‌آبادی، عبدالله (1381). راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردها)، انتشارات سمت
شفیع‌آبادی، عبدالله (1392). راهنمایی و مشاوره‌ی شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل، تهران، انتشارات رشد
شهرآرای، مهرناز (بی‌تا). تحلیلی بر هویت و راهنمایی شغلی: فرایندها و راهکارها
صادقی، احمد، باغبان، ایران، بهرامی، فاطمه، احمدی، احمد، مولوی، حسین (1391). بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش آموزان سوم راهنمایی تا پیش‌دانشگاهی شهر اصفهان، مجله دستاوردهای روان‌شناختی، سال نوزدهم، شماره 1
ظریفی، مجتبی (1391). هنجاریابی پرسش‌نامه تاب‌آوری در میان دانش­آموزان و دانشجویان ورزشکار و غیر­ورزشکار شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
عابدی، محمدرضا، باغبان، ایران (1390). هنجاریابی بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه پرسش ­نامه رغبت سنج استرانگ - اصفهان
 عاقلان، فاطمه، رفیعی، مجتبی، عرفانی نصرالله (1392). بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی کارآفرینی بر ایجاد رغبت­شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، چالش‌ها و راهکارها، شیراز
عبادی، ندا، فقیهی، علینقی (1389). بررسی اثربخشی آموزش مثبت­نگری در افزایش امید به زندگی زنان بدون همسر شهر اهواز، با تأکید بر قرآن، فصلنامه روانشناسی و دین شماره 10
عرفانی، نصراله ، صفایی، صفی­الله( ۱۳۹۲) . بررسی پس­رویدادی تأثیر آموزش کارآفرینی بر انگیزش و رغبت­شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور،
علیزاده، حمید (1392). تاب‌آوری روان‌شناختی، بهزیستی روانی و اختلال‌های رفتاری، تهران: ارسباران
عیسی زاده، آیدا (1395). رابطه بین تاب‌آوری و هوش معنوی با خلاقیت دانشجویان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد قوچان
غباری بناب، باقر، سلیمی، محمد، سلیانی، لیلا، نوری مقدم، ثنا (1386). هوش معنوی، فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی
غزالی، ابو حامد محمد (1386). کیمیای سعادت
غلامی، نیره (1388). بررسی رابطه خود پنداره با تیپ شخصیتی و رغبت شخصیتی و رغبت شغلی دانش آموزان مقطع دبیرستان منطقه ‎۵ شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن
فردریکسون، باربارا (1964). مثبت‌گرایی، چگونه به زندگی شورونشاط بیشتری ببخشیم، ترجمه نسرین پارسا و هاماباک آوادیس یانس (1395)، تهران، انتشارات رشد
فروغی، علی‌اکبر (1389). اثربخشی روان‌درمانی مثبت در ارتقای تاب‌آوری افراد وابسته به مواد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
قاسمی، مریم (1392). بررسی میزان همسویی گرایش‌های تحصیلی و شغلی دانش­آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدینشان در شهرستان پاکدشت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
قریب، مسعود (1388). قش دعا در تربیت انسان از دیدگاه قرآن و کلام معصومین علیهم‌السلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
کار، آلان. روانشناسی مثبت، علم شادمانی و نیرومندی انسان‌ها، ترجمه‌ی حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند (1391). تهران، انتشارات رشد
کردمیرزا نیکوزاده، عزت اله (1388). الگویانی زیستی-روانی-معنوی در افراد وابسته و تدوین برنامه مداخله برای ارتقاء تاب‌آوری مبتنی بر روایت­شناسی شناختی و روان‌شناسی مثبت­نگر، رساله دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
کردمیرزا نیکوزاده، عزت اله (1390). مقایسه اثربخشی برنامه مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و گروه‌درمانی آدلری در ارتقای تاب‌آوری افراد وابسته به مواد، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، سال دوم شماره 5
کمالی، فروغ (1391). اثربخشی امید درمانی در افزایش تاب‌آوری بیماران مبتلا به ام اس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
کویلیام، سوزان (2003). مثبت اندیشی، ترجمه فریده براتی سده، افسانه صادقی (1395). تهران، جوانه رشد
کویلیام، سوزان (چاپ اول). تفکر مثبت، ترجمه محمدعلی حسینی و شیوا ایزدی (1385). تهران، انتشارات سارگل
کیخا، اشرف؛ محبوبه مسگرانی طرقبه؛ زهرا شهابی زاده و فاطمه سادات شاه مرادی (۱۳۹۴). نقش باورهای دینی در مثبت اندیشی، همایش بین‌المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی، استانبول، موسسه سفیران فرهنگی مبین،
محمدوند، فرحناز (1380). تاثیر آموزش درس  برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی» در  خودپنداره و  رغبت شغلی، تحصیلی دانش­آموزان دختر پایه اول متوسطه شهرستان ارومیه در سال تحصیلی۱۳۸۰ -۸۱ ، پایان‌نامه­کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
محمودی،نسیم(1395).بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین و کارکرد خانواده بر تاب­آوری دانش آموزان،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
معتمدیان، اکرم (1388). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت­اندیشی به شیوه گروهی بر سبک‌های مقابله‌ای دانش­آموزان مقطع متوسطه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
مگیار- موئی، جینا آل. فنون روانشناسی مثبت­گرا، راهنمای درمانگران، ترجمه فرید براتی صادق (1391). تهران، انتشارات رشد
مهرآفرید، معصومه، خاک پور، مسعود، جاجرمی، محمود، علیزاده، ابراهیم (1394). تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر سخت­رویی، تاب‌آوری و فرسودگی­شغلی زنان پرستار، مجله آموزش پرستاری، سال چهارم، شماره 1، صص 72-83
میرجلیلی، علی‌محمد (1394). عواطف مثبت، آثار و راهکارهای تقویت آن در سورۀ یوسف (ع)، پژوهشنامه معارف قرآنی
میرزایی فندخت، امید (1393). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر کاهش میزان فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان دبیرستان‌های شهرستان زیر­کوه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
نادی راوندی، مریم، صدیقی ارفعی، فریبرز (1394). نقش مذهب و معنویت در ارتقاء تاب‌آوری و سلامت روان، اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان
نراقی، ملا احمد (1390). معراج السعاده، تهران، انتشارات علویون
 نواب زهراسادات، کلانتری، مهرداد، جوادزاده، افسانه (1393). اثربخشی معنادرمانی­گروهی با رویکرد اسلامی بر هدفمندی زندگی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره، پژوهش‌نامه‌ی اسلامی زنان و خانواده، سال دوم، شماره سوم
نیکو مقدم سامان (1394). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت­اندیشی در افسردگی و امید به زندگی در مطلقه تحت پوشش بهزیستی تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
والش، فروشا. تقویت تاب­آوری خانواده، ترجمه محسن دهقانی، محبوبه خواجه رسولی، سمیه محمدی و همکاران (1391). نشردانژه
Duckworth AT, SteenTA, Seligman MEP (2005). Positive Psychology in Clinical Practice
Felito John,Trainer, Coach (2011).Positive thinking.
Fergus, Stevenson, Zimmerman, Marc .A. (2005). Adolscent resilience: A framework for understanding healthy development in the face of risk. Annual review of public health, vol 26, pg. 399-419
Feldm an, D. B., & Kubota, M. (2015). Hope, self efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences, 37, 210-216
Hass, M., & Graydon, K. (2009). Sources of resiliency among successful foster youth.Children and Youth Services Review, 3,457˚ 463
Hunter Revell,Susan,Thomas, Lisa Jean(2016). Resilience in nursing students: An integrative review
Kumpfer, K. L. (1999). Factor and processes contributing to resilience: The resilience Framework In: M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds.), Resilience and development (pp. 179-224). New York: Kluwer Academic Publishers
Kristjan Kristjanssan (2010) Positive Psychology  Happiness and Virtue The Troublesome Conceptual lssues
Masten, A. S., & Coatsworth, J. D. (1998). The development of competence in favorable and unfavorable environments .Lessons from research on successful children. American Psychologist, 53(2) 205-220,
Masten, A. S., & Reed, M. G. J. (2002).  Resilience in development. Handbook of positive psychology, New York: Oxford University Press
Morris, Michael L, Thompson, Richard C, Donnay, David A.C, and. Schaubhut, Nancy A (2004). Revised Strong Interest Inventory assessment: Gender and vocational interest similarity
Mwangi CN, Okatcha FM, Kinai TK and Ireri AM, (2015).  Relationship between Academic Resilience and Academic Achievement among Secondary School Students in Kiambu County, Kenya, International Journal of School and Cognitive Psychology
Partovinia ,Roksana, Ashouri, Ahmad(2016).Effectiveness of Teaching the Positive Thinking on the Quality of Life of Married Old Women
Riahi, Mousa, Mohammad, Nadia, Norozi, Reza, Malekitabar,  Mahmood(2015). The Study of the Relationship between Academic Self-efficacy and Resilience in High School Students, Academic Journal of Psychological Studies, Vol. 4, Issue 3, 59-65
Rostam, Mohammad, Younesi, Seyed Jalal, Movallali, Guita, Farhood, Driush, Biglarian, Akbar (2014). The effectiveness of mental rehabilitation based on positive thinking skills training on increasing happiness in hearing impaired adolescents
Satici, Seydi Ahmet (2016). Psychological vulnerability, resilience, and subjective well-being: The mediating role of hope, Personality and Individual Differences, Volume 102, November 2016, Pages 68–73
TIEN WU , WU, (2000). Vocational Interests and Career Maturity of Male High School Students Talented in Math and Science. National Taiwan Normal University Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tempski, Patricia,Santos, Itamar S., Mayer, , Fernanda B. Enns, Sylvia C. Perotta, Bruno(2015). Relationship among Medical Student Resilience, Educational Environment andQuality of Life.
Tracey ,Terence J.G, . Robbins , Steven B, D. Hofsess, Christy (2005). Stability and change in interests: A longitudinal study of adolescents from grades 8 through 12 , Arizona State University
Ylvisaker.M & Feeney,T.(2002). Executive functions,Sel-relgulation,and Learned optimism in pediatric rehabilitation: A review and suggestions for  intervention pediatric  rehabilitation .1-20
Williams , J. Mark G. O’Connor ,Rory C (2014). The relationship between positive future thinking, brooding, defeat and entrapment
Wong,Shyh Shin(2012). Negative thinking versus positive thinking in a Singaporean student sample: Relationships with psychological well-being and psychological maladjustment