بررسی آموزش تفکر مثبت و خوش بینی بر سلامت روان والدین کودکان سرطانی 7- 3بستری در بیمارستان محک شهر تهران در سال 1392

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی. دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تآثیر آموزش تفکر مثبت و خوش بینی بر سلامت روان والدین کودکان  مبتلا به سرطان 7-3بستری در بیمارستان محک تهران بود. بدین منظور از میان 90 نفر از والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده  مؤسسه خیریه و بیمارستان محک شهر تهران در شهریور ماه 1392 ، پس از اجرای پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر(1989) و مصاحبه فردی تعداد 30 نفر از مادران کودکان مبتلا به سرطان که واجد شرایط حضور در پژوهش بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره ی آزمایش و کنترل گمارش شدند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 5/1 ساعته تحت مداخله ی پروتکل درمانی تفکر مثبت و خوش بینی قرار گرفتند. در حالی که گروه کنترل در انتظار باقی ماندند. بعد از مداخله مداخله مجددا هر دو گروه تحت آزمون پرسشنامه سلامت عمومی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  آزمونهای کواریانس و تست لوین و آزمون کولموگروف- اسمیرنوو  و با استفاده از نرم افزار SPSSانجام شد.
یافته ها: نتایج این تحقیق با توجه به داده های کو واریانس محاسبه شده با سطح معنا داری 001/.اطمینان نشان دادکه آموزش تفکر مثبت و خوش بینی بر سلامت روان آزمودنی های پژوهش تأثیر معنا داری داشته است. وهمچنین آموزش تفکر مثبت در برخی  ابعاد سلامت روان(علائم جسمانی،اضطراب و ااختلال خواب، و افسردگی) تأثیر معنا دار داشته است ولی در بعد عملکرد اجتماعی تفاوت معنا دار نبود  . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

education for parents of children with cancer 7-3 benchmark hospital in Tehran in 1392

نویسندگان [English]

  • maryam zinivand 1
  • farangis kazemi 2
  • hossein salimi 3
چکیده [English]

The aim of the present study, positive thinking and optimism on mental health education for parents of children with cancer in the hospital 7-3 benchmark Tehran. Methods: A population of this study included parents of all children 7-3 years old Marie cancer patients admitted to the Institute charities and hospitals test Tehran that the two groups of 15 as the test group and the control sample were selected. research tools included: the General Health Questionnaire GHQ, Goldberg and Hiller, and to analyze the data from the tests of covariance and Test Levin and Kolmogorov - Asmyrnvv using SPSS software was performed. Results: The results of this study with respect to the data covariance calculated with the level of significance. / 001. confidence and alpha 5. /. indicated that train of thought The positive impact of optimism on mental health subjects is significant. Positive Thinking in education, as well as some mental health (somatic symptoms, anxiety and Aakhtlal sleep, and depression) had a significant influence, but not a significant difference in social functioning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive thinking
  • Optimism
  • Mental Health
  • children with cancer