نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از مسائل بسیار مهمی که در بحث‌های جهانی شدن به وجود آمده است، اثرات آن بر فرهنگ محلی است. این نگرانی وجود دارد که با توسعه جهانی شدن، فرهنگ محلی به طور کامل با فرهنگ جهانی یکی شود و از بین برود. در واقع این تنها نکته‌ای است که اکثر کشورهای جهان به جز ایالت متحده با آن موافقند. این مقاله در نظر دارد که اثرات جهانی شدن فرهنگی را بر سبک زندگی محلی در شهر اصفهان را بررسی کند. بحث اصلی بر تفاوت‌های سبک زندگی در میان گروه‌های مختلف مردم که به طور متفاوت در برابر روندهای فناوری و جهانی شدن قرار می‌گیرند، خواهد بود. برای پرداختن به شاخص‌های سبک زندگی از آثار بودریو استفاده شده است. چارچوب نظری این مقاله نیز براساس سه دیدگاه تفاوت‌های فرهنگی، یکی شدن فرهنگی و پیوند زدن فرهنگی است که در نهایت توضیح داده شود که کدام یک از آنها می‌تواند با منطقه مورد مطالعه مطابقت داشته باشد. در این مقاله از روش تحقیق کیفی استفاده شده است که با ابزار مصاحبه صورت گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که در منطقه مورد مطالعه تفاوت‌ها در سبک زندگی نه در همه شاخص‌ها که بلکه بیشتر در شاخص رسانه قابل مشاهده است و گروه‌های اجتماعی در بقیه شاخص‌ها مانند، غذا، پوشاک، مذهب و اوقات فراغت بیشتر شبیه به هم عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural globalization and its impact on urban lifestyle: A Case Study of Isfahan

نویسنده [English]

  • mohamad najarzadeh