بررسی رابطه ویژگی های شخصیت با نگرش فراحدی شغلی کارمندان دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: در جهان رو به توسعه کنونی یافتن روش‌های مؤثر در افزایش بهره‌وری شغلی از مهمترین مسائل حیطه اشتغال است، و از آنجا که فراحدی شغلی به عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش بهره‌وری شغلی شناخته شده است، در این مقاله از یک سو به بومی‌سازی مفهوم جدید فراحدی شغلی پرداخته شده و از سوی دیگر رابطه نگرش فراحدی شغلی با ویژگی‌های شخصیتی کارمندان مورد بررسی قرار گرفت. روش: در این تحقیق که به روش همبستگی انجام گرفت جامعه آماری شامل کارمندان دانشگاه علّامه طباطبایی در سال 1391-1392 بود. نمونه مورد نظر شامل226 نفر کارمند بود. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه نگرش فراحّدی شغلی بریسکو و همکارانش و نیز پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو NEO-FFI بود. یافته­ها: نتایج حاصل از همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری حاکی از همبستگی مثبت و معنادار بین برونگرایی و طرز تفکر فراحد و همبستگی منفی و معنادار بین عصبیت و وجدانی بودن با اولویت تغییرپذیری بود، نتیجه­گیری: بدین صورت که کارمندانی که برونگرایی بیشتری دارند احتمالاً طرز تفکر فراحد بالاتری خواهند داشت و کارمندانی که عصبیت کمتری دارند، اولویت تغییرپذیری بیشتری داشته و نیز کارمندان با میزان کمتر وجدانی بودن، احتمالاً از اولویت تغییرپذیری بالاتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Personality Characteristics and Boundryless Career Attitudes of Allameh Tabataba’i University Staff

نویسندگان [English]

  • marzieh madanifar 1
  • kiiumars farahbakhsh 2
  • esmaeil sadipoor 3
چکیده [English]

This paper tries to present vernacular concept of boundaryless career and investigates the relation between characteristics of personality and boundaryless career attitude. The present study uses correlation method. The employees of the Allameh Tabataba’i University in the academic years of 2013 and 2014 were chosen as statistical society. The selected sample included 226 individuals. Neo-FFI and Briscoe questionnaire on boundaryless career attitudes were used for data collection. By applying Pearson correlation, regression analysis and structural equations model, a significant and positive correlation between extroversion and boundaryless mindset resulted.  Also, the findings showed a significant and negative correlation between nervousness and conscientiousness with mobility preference. We can conclude that individuals high in extroversion probably are higher in boundaryless mindset, while those have less nervousness and conscientiousness probably higher in mobility preference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boundaryless Career (BLC)
  • Boundaryless Career Attitude
  • Personality Characteristics
آتش پور، حمید؛ نادی، محمدعلی و رحیمی نژاد، پیمان (1387). مدیریت سازمان ها با رویکرد روان جامعه شناسی سازمانی. تهران: نشر علم.
آتکینسون، آر. ال، آتکینسون، آر. اس، هیلگارد، آر. آر، (ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران، 1383). زمینه روانشناسی، تهران: رشد
ابارشی، احمد و حسینی، سید یعقوب(1391). مدل سازی معادلات ساختاری. تهران: نشر جامعه شناسان.
اسکندری، محسن؛ فتحی­آشتیانی، علی؛ سلیمی، حسین و انیسی، جعفر (1389). موفقیت شغلی و ویژگی های کارکنان در یک رسته خاص نظامی . روان شناسی نظامی، 1 (2) ، 13-24 .
الوانی، مهدی (1388). مدیریت عمومی. تهران: نشر نی.
باقری، خسرو (1384). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. تهران: مدرسه.
پورغاز، عبدالوهاب و محمدی، امین(1390). بررسی منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان. پژوهش های مدیریت، 4(12)، 111-130.
حق شناس، حسن (1390). روانشناسی شخصیت. شیراز: نشرعلوم پزشکی شیراز.
خسروانی، سولماز و گیلانی بیژن (1386). خلاقیت و پنج عامل شخصیت. پژوهشهای روانشناختی، 20، 30-45.
درگاهی، حسن و شهام، گلسا (1389). مطالعه مدیران بیمارستآنها از نظر سازگاری شغلی با شخصیت. مجله سازمان نظام پزشکی ایران، 2، 23-34.
رضاییان، علی (1388). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سمت.
رضائیان، علی و نائجی ، محمد جواد (1388). اثرات هیجان پذیری و شخصیت بر رضایت شغلی مطالعه ای در صنعت نفت ایران. چشم انداز مدیریت، 33، 49-66
زالی، محمدرضا؛ مدهوشی، مهرداد و کردنائیچ، اسدالله (1386). ارزیابی مشخصه های کارآفرینی دانشجویان. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 6، 81-113.
سلیمی، سیدحسن؛ کریمی نیا، رضا و اسماعیلی، علی اکبر (1390). ویژگی های شخصیتی، سبک های مدیریتی و مدیریت تعارض در یک واحد نظامی. مجله طب نظامی، 13(1)، 11-16.
سلیمی، سیدحسن؛ کریمی­نیا، رضا؛ امیری، ماندانا و میرزمانی، محمود (1385). رابطه ویژگی­های شخصیتی با موفقیت شغلی در مدیران ارشد یک سازمان دولتی. دوفصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، 2، 5-12.
سمیع زاده، حجت الله (1377). بررسی رابطه نوع شخصیت ویژگی های فردی دبیران مدارس متوسطه شهر کرمان با رضایت شغلی آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
سند برنامه درسی ملی ایران (1390). نگاشت چهارم . قابل دسترسی در http://www.darsiran.ir
شاهنده، مریم (1387). ارزیابی شخصیت آزمون ها و پرسش نامه ها، اهواز: نشر رسش.
صادقیان، منیر و جلالی، احمد (1387). بررسی مقایسه ای ویژگی‌های شخصیتی خلبانان، پزشکان و معلمان. پژوهش اجتماعی، 1، 79-97.
ضرغامی، سعید؛ سجادیه، نرگس و قائدی، یحیی (1390). طراحی الگوی نظری فلسفه برای کودکان در ایران. تهران: سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش.
طهماسبیان، حجت الله؛ افشارنیا، کریم؛ محمدی، شراره و کاکا براتی، شراره (1389). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیت با خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر. اندیشه و رفتار، 62، 320-330.
قلی پور، آرین و امیری، بهنام (1388). تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار سازمانی. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، ص103 تا 118
کلانترقریشی، منیر؛ عین الله زادگان، رقیه و درتاج، فریبرز (1390). رابطه صفات شخصیت با خلاقیت در نوجوانان. ابتکار وخلاقیت در علوم انسانی، 3،131-144.
کوشکی ، شیرین ، هومن حیدر علی و زاهدی سیمین (1388) رابطه ویژگی های شخصیتی با عوامل رضایت شغلی دبیران . تحقیقات روان شناختی ، 1 (4) ، 8- 26
کمانی ، سمیه؛ زارعی، علی؛ اشرف گنجویی، فریده و جعفری سیاوشانی، فاطمه (1388). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مدیران ورزشی با رضایت شغلی آنان . تربیت بدنی و علوم ورزشی، 2 (6)، 27-34.
گنجی، حمزه (1385). ارزشیابی شخصیت (پرسشنامه)، تهران: نشر سالوالان.
محمدی، شهناز (1386). بررسی ارتباط رضایت شغلی با ویژگی های شخصیتی دبیران متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1384-85. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 1 (1)، 56-73.
محمدی، حمیدرضا؛ احمدی، عبدالله و امین شایان جهرمی، شاپور (1390). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی. فصلنامه جامعه شناسی زنان، 2 (1)، 99-120.
مصلح، عبدالمجید (1374). رابطه بین شخصیت و رضایت شغلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
مقیمی، محمد؛ خنیفر، حسن و عربی خوان، مهلا (1387). بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی. فصلنامه مدیریت دولتی، 1 (1)، 87-101.
نریمانی، محمد؛ خانبابازاده، مژگان و فرزانه، سعید (1386). بررسی ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاههای اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 7، 77-83.
نظر پور صمصامی، پروانه (1385) رابطه ویژگی های شخصیتی معلمان در سه مقطع تحصیلی ابتدائی راهنمایی و متوسطه در شهر مسجد سلیمان . دانش و پژوهش در علوم تربیتی ، 11و 12 ، 121-146
هالند، جان. ال (1973) (ترجمه سیمین حسینیان و منور یزدی، 1376) حرفه مناسب شما چیست؟، تهران: کمال تربیت با همکاری نشر تابان.
هچ، ماری جو و کانلیف، ان. ال (ترجمه حسن دانایی فرد، 1390). نظریه سازمان. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
Arthur, M. B. (1994). The Boundaryless Career: a New Perspective for Organization inquiry. Journal of Organization Behavior. 15, 295-306.
Arthur, M. B.,  Khapova, S. N.&  Wilderom, C. M. (2005). Career  Success in a Boundaryless Career WorldJournal of Organizational Behavior,  26,  177-202. -Arthur, M. B.& Rousseau, D. M. (1996). The boundaryless career. Newyork: Oxford University Press.
 Barrett, J. (2009). Career aptitude and selection tests. London: kogan page.
Briscoe, J. P., Hall, D.& Frautschy DeMuth, R. L  .(2006). Protean and boundaryless careers: An empirical exploration. Journal of Vocational Behavior, 69, 30–47.
Cabrera, E. F. (2008). Protean organizations, Reshaping work and careers to retain female talent. Career Development International, 14(2), 186-201.
Chan, K. Y, Ho, M. R, Chernyshenko, O. S, Bedford, O, Uy, M. A, Gomulya, D, Sam, U. L, Wei Ming, J. Phan (2012). Entrepreneurship, professionalism, leadership: A framework and measure for understanding boundaryless careers. Journal of Vocational Behavior, 81,73-88.
Cooper-Hakim, A. & Visweseran, C. (2005). The Construct of Work Commitment: Testing an Integrative Framework. Psychological Bulletin, 131(2), 241-259.
Cortini, M, Tanucci, G.& Morin, E. (2011). Boundaryless Career and Occupational Will-beaing. United states: Palgrave macmillan.
De Vos, A., & Soens, N. (2008). Protean attitude and career success: The mediating role of selfmanagement. Journal of Vocational Behavior, 73, 449-456.
Eby, L. T., Butts, M.& Lockwood, A.(2003). Predictors of Success in the Era of the Boundaryless Career. Journal of Organization Behavior. 24, 689-708.
Hong, R. R. (2012). The Impact of Cultural Indivdualism and Collectivism on Protean and Boundaryless Career Attitudes and Job Satisfaction. Pht tesis, Graduate College of the Oklahoma state university. 
Hess, N, Jepsen, D.M & Dries,N. (2012). Career and employer change in the age of the ‘boundaryless’ career. Journal of Vocational Behavior, 81,280-288.
Kidd, J. (2006). Understanding Career Counseling: Theory, Research and Practice. London: SAGE Publication.
Moy.J, Lam.k (2004). Selection Criteria and the Impact of personality on getting hired. Personal Review Journal, 33(5), 521-535.
Sargent, L.D., & Domberger, S.R. (2007). Exploring the development of protean career orientation: values and image violations.Career Development International, 12(6),545-564.
Segers, J (2011). Exploring New Career Models and Coaching. Pht tesis, Antwerpen.
Sullivan, S. E., Arthur, M. B (2006). The evolution of the boundaryless career concept: Examining physical and psychological mobility. Journal of Vocational Behavior, 69, 19–29.
Verbruggen, M(2012). Psychological mobility and career success in the ‘New’ career climate. Journal of Vocational Behavior, 81,289-297.
Wille, B., Fruyt, F. D.& Feys, M (2013). Big Five Traits and Intrinsic Success in the New Career Era: A 15-Years Longitudinal Study on Employability and Work-Family Conflict. Applied Psychology, 62, 124-156.