نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف تحقیق دست‌یابی به عوامل مقاوم در برابر اعتیاد، گرایش به اعتیاد و تسهیل‌کننده برای ترک اعتیاد است. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه‌ای است. نمونه‌گیری افراد گروه‌های ترک‌کرده و معتاد به صورت در دسترس و گلوله‌برفی از طریق کمپ‌های ترک اعتیاد، کلینیک‌ها و مراکز NA به تعداد 40 نفر و نمونه‌گیری گروه سالم با روش یاد شده و به همان تعداد در محله‌های پرخطر از نظر بزهکاری و سوء مصرف مواد به منظور کنترل عوامل اجتماعی انجام شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه EOM-EIS2[1] و آزمون آماری به عمل آمده در تحقیق تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی توکی است. یافته ها بیانگر آن است که میانگین سبک‌های هویت سردرگم و زودرس گروه سالم در سطح معنی‌دار 05/0 کمتر از دو گروه معتاد و ترک‌کرده و در سبک هویت موفق بیشتر از دو گروه یاد شده بود  بین دو گروه ترک‌کرده و معتاد هیچ گونه تفاوت معناداری دیده نشد. درنتیجه سردرگمی و تقلیدهای کورکورانه می‌تواند به اعتیاد منجر شود و نگاه منعطف به مسائل می‌تواند در برابر این پدیده مقاومت کند.[1]. extended objective measure of ego identity status

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Identity Styles in Addicts, Addiction quitters, and Healthy People in Khorramabad City

نویسندگان [English]

  • morteza askari bastam 1
  • ahmad borgali 2
  • faramarz sohrabi 3
امیدیان، مرتضی. (1387). هویت از دیدگاه روان شناسی. یزد. انتشارات دانشگاه یزد .
بهرامی احسان، هادی. (1388). اعتیاد و فرایند پیشگیری. تهران. انتشارات سمت.
پاپالیا ،دایان، ای. (2004). ویرایش نهم. روانشناسی رشد. مترجمان، داود عرب قهستانی و همکاران. (1391).  تهران. انتشارات رشد.
حسینی المدنی، علی و همکاران. (1390). بررسی نقش معنویت، صفات شخصیت، سبک های هویت و تاب آوری در پیش بینی عضویت در گروه های معتاد و سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. دوره 12. ص 33-45.
حسینی المدنی، علی و همکاران. (1391). مقایسه تاب آوری، سبک های هویتی، معنویت ، حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد معتاد ،سالم و بهبود یافته. فصلنامه اعتیاد پژوهی علوم اجتماعی. سال6. شماره 21. ص 47-67.
سادوک، ج. بنیامین؛ سادوک، آ. ویرجینیا. (2007). خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری – روانپزشکی بالینی جلد اول. (1387). تهران. انتشارات ارجمند.
شولتز، دوان. نظریه های شخصیت . ترجمه یوسف کریمی و همکاران. (1387) تهران. انتشارات ارسباران.
غضنفری، احمد. (1382). بررسی هویت و راهبرد های مقابله ای بر سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی شهر اصفهان. پایان نامه دانشکده روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
Anderson, T. L. (1995). Toward a preliminary macro theory of drug addiction. Journal of Deviant Behavior.16. 353-372.
Berman, A. M. Schwartz, S. T. Kurtines, W. M. & Berman, S. L. (2001). The process of exploration in identity formation: The role of style and competence. Journal of Adolescence. 24. 513-528.
Berzonsky, M. D. (2005). Identity style, psychological maturity, and academic performance. Personality and Individual Differences. 39(1). 235-247.
Berzonsky, M. D. (1990). Self- construction over the life-span: A process perspective on identity formation. Journal of Adolescent Research. 5. 267-281.
Berg, S. & Earling, A. (2005). Adolescent identity formation: A sweedish study of identity status using the EOM-EIS-II. Journal of personality and social phychology. 48. 129-134.
Bennion, L. D. & Adams, G. R. (1986). A Revision of the extended version of the objective measure of ego Identity status. Journal of youth and adolescent Research. 1. 183-198.
Edvardsson, I. & et al. (2012). Snus user identity and addiction a swedish focus group study on adolescents. BMC public Health. 1.  1-9.
Kroger, J. (1990). Ego Structuralization in late adolescence as seen through early memories and ego identity status. Journal of Adolescence. 13. 65-77.
Marcia, J. E. (1980). Development and validation of ego-identity status. Journal Of Personality and Social Psychology. 3. 551-558.