نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران

چکیده

فرایندهای کنترل و ابراز هیجان نقش اساسی در سلامت روانشناختی افراد ایفا می‏کنند و یکی از عوامل زمینه­ساز آسیب­شناسی روانی و بیماری­های جسمانی مطرح می­باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی کنترل هیجانی، ابرازگری هیجانی و دوسوگرایی در ابراز هیجان در دختران فراری و بهنجار بود.بر اساس ملاک­های ورود و شیوه­ نمونه­برداری در دسترس 50 نفر از دختران فراری انتخاب و پس از همتاسازی با 50 نفر از دختران بهنجار توسط پرسش­نامه­های کنترل هیجانی (ECQ)، ابرازگری هیجانی (EEQ) و دوسوگرایی در ابراز هیجان (AEQ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل داده­ها با استفاده از واریانس چند متغیری نشان­داد که در مؤلفه­های بازداری هیجانی، کنترل پرخاشگری و نشخوار از سبک کنترل هیجانی، میانگین نمرات دختران بهنجار بیشتر از دختران فراری است؛ درحالی­که در مولفه کنترل خوش­خیمِ این سبک تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. در هر سه مؤلفه ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفیِ سبک ابرازگری هیجانی، دختران بهنجار در مقایسه با دختران فراری نمرات بالاتری کسب نمودند. همچنین در هر دو مؤلفه دوسوگرایی در ابراز هیجان مثبت و دوسوگرایی در ابراز استحقاقِ سبک دوسوگرایی در ابراز هیجان، گروه دختران فراری نمرات بالاتری در مقایسه با دختران بهنجار کسب نمودند. همبسته­های رفتاری سبک­های کنترل و ابراز هیجان یکی از عوامل مهم خطرساز بزهکاری و بروز پدیده­ فرار است و تلویحات کاربردی فراوانی در زمینه مداخلات پیشگیرانه و درمان رفتارهای بزهکارانه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Emotional expressiveness, Emotional control, and Ambivalence over emotional expressiveness in Runaway and Normal Girls

نویسندگان [English]

  • Jafar Hosseini 1
  • M Shahgholiyan 2

چکیده [English]

The processes that control and express emotions play a fundamental role in mental health. They are discussed the factors underlying psychopathology and physical illness. The present study aim examined emotional control, emotional expressiveness, and ambivalence over emotional expressiveness in runaway and Normal girls. Based on the entry criteria and available sampling, 50 runaway and 50 normal girls selected and then were evaluated by questionnaire including emotional control (ECQ), emotional expressiveness (EEQ) and ambivalence over emotional expressiveness (AEQ).Data analysis using MANOVAshowed that normal girls were higher than runaway girls in the components of emotional inhibition, aggression control, rumination of emotional control style, While groups did not differ in benign control component. Normal girls are higher than runaway girls in positive emotion express, negative emotion express and intimacy of emotional expressiveness. Also runaway girls are higher than normal girls in ambivalence over positive emotions expression and ambivalence over entitlement expressiveness of ambivalence over emotional expressiveness. Behavioral correlates of expression and control styles of emotion are risk factors of delinquency and runaway phenomena, and they have many applications in the field of preventive and therapeutic interventions of delinquency behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delinquency
  • Runaway girls
  • Emotional control
  • Emotional expressiveness
  • Ambivalence over emotional expressiveness