نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره شغلی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار پژوهشکدة اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کسب وکارهای خانوادگی که همزمان باداشتن عملکرد اقتصادی بالا، هماهنگی خانوادگی درونی بالایی نیز دارند، موفق‌ترین این‌نوع کسب وکارها شناخته می‌شوند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادی در کسب وکارهای خانوادگی با مطالعه در صنعت فرش ماشینی شهرهای کاشان و آران و بیدگل انجام شد. جامعه آماری مدیران شرکت‌های فرش ماشینی شهرهای کاشان و آران و بیدگل بودند که از بین آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 122 مورد انتخاب شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی- همبستگی انتخاب شد. از پرسشنامه‌های عملکرد خانواده (FAD) و عملکرد اقتصادی (EFQ) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده‌شد. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بررسی شدند و نتایج تحلیل نشان‌داد بین عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادی همبستگی معناداری وجود دارد. باتوجه به این‌نتیجه شرکت‌های خانوادگی برای رشد بیشتر، حفظ توانایی رقابتˏ خود در صنعت فرش، حفظ میراث گرانبهای خود و انتقال آن به نسل‏های بعدی خانواده، باید به‌دنبال ارتقاء و رشد عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادی خود باشند و درجهت هماهنگی، تعامل و هم‌افزایی سیستم خانواده و کسب وکار اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Family Function and Economic Function in Family Businesses: A Case Study on the Machine Made Carpet Industry in the Cities of Kashan and Aran-o-Bidgol

نویسندگان [English]

  • MR Khabazi 1
  • Kiiumars Farahbakhsh 2
  • lotfali agheli 3

چکیده [English]

Family businesses which have both high economic functions and high internal family coordination at the same time are among the most successful of this kind of business. This piece of research is aimed at exploring the relationship between family function and economic function in family businesses with a case study dealing with the machine made carpet industry in the cities of Kashan and Aran-o-Bidgol. The statistical population is composed of the managers of machine made carpet companies in Kashan and Aran-o-Bidgol from among whom 122 subjects were selected using the stratified random sampling method. The research method is of survey-correlation nature. Family function device (FFD) and economic function questionnaire (EFQ) were applied in data collection. The data were analyzed by means of Pearson correlation test, with the results suggesting a significant correlation between family function and economic function. Therefore, it is necessary for family businesses to promote and develop their family function and economic functions so as to grow more, maintain the ability for competition in carpet industry, preserve their invaluable heritages and transfer them to the next family generations, attempting to coordinate, interact and synergize family and business systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family function
  • Economic Function
  • Family Business
  • Family System
  • Business System