نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه علامه طباطبایی -

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: این پژوهش در جهت بررسی اشتغال در رابطه  میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش را دو گروه دختر و پسر شاغل و غیر شاغل که در دوره کارشناسی ارشد در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده‏اند تشکیل دادند،در نمونه‏ای متشکل از 200 آزمودنی شامل 118 نفر دختر و 92 نفر پسر بودند که به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسشنامه‏های امید به زندگی (سیمپسون)، و پرسشنامه بحران وجودی (احمدی و دسغیب) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون به منظور ارتباط بین متغیر‏ها، و آزمون Z برای نشان دادن نقش واسطه‏ای جنسیت استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین بحران وجودی و امیدواری در زندگی بین دختران و پسران رابطه‏ معناداری وجود دارد (01/0Sig.p<.). نتایج آزمون z نیز نشان داد که جنسیت افراد در ارتباط بین بحران وجودی و امید به زندگی انتخاب و نگرش آنان به شغل تأثیر ندارد. اما در وضعیت اشتغال مؤثر است. نتیجه‏گیری: بین بحران وجودی و امید‏واری به زندگی افراد ارتباط معناداری و جود دارد و این عوامل در شاغل و غیر شاغل بودن افراد مؤثر می‏باشند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Gender and Employment in the Relation between Existential Crisis and Life Expectancy of the Students at Allameh Tabataba’i University

نویسندگان [English]

  • m hosseini 1
  • m kalantar 2
  • Omid Mirzai 3

چکیده [English]

Aim: This study is aimed at investigating the role of employment in the relation between existential crisis and life expectancy of the students at Allameh Tabataba’i University. Methodology: This study is of description – correlation nature. The statistical population is composed of two groups of employed and unemployed boys and girls who are master’s degree candidates at this university. The research sample comprises 200 subjects including 118 girls and 92 boys selected using convenience sampling method. In order to gather the data, life expectancy questionnaire (Simpson) and existential crisis questionnaire (Ahmadi and Dastgheib) were adopted. In order to analyze the data, Pearson correlation test was also employed for identifying the relation between the variables and Z-test was administered for demonstrating the intermediary role of gender. Results of Pearson correlation test suggest that there is a significant relation between existential crisis and life expectancy of boys and girls (sig. p<0.01). Results of Z-test indicate that people’s gender has no effect on the relation between their existential crises, life expectancies and attitude towards job but is effective in employment status. Conclusion: There is a significant relation between people’s existential crisis and life expectancy – the factors which influence people’s employment and unemployment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • life expectancy
  • Existential Crisis
  • students
  • Gender