نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

جامعه سالم پیش از آن‌که به آسایش نیاز داشته باشد، به امنیت ملی  نیازمند است، زیرا در سایه امنیت و آرامش است که هر کار خرد و کلان شدنی و دست‌یافتنی است. ازاین‌رو دغدغه امنیت در همه شاخه‌های آن به‌ویژه امنیت روانی و آرامش جمعی، مهم‌ترین مسئولیت دولت‌ها و خواسته ملت‌ها و جوامع بشمار می‌رود خانواده معرف چنین نظامی است که در آن اعضا به‌صورت گروه سازمان­دهی‌شده و یک کل را می‌سازند که از مجموع یکایک اجزای آن فراتر است. کودکان در ابتدا، هیچ‏گونه تصوّر و دیدگاهی درباره خیر و شرّ امور ندارند و به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند و عنصر اخلاقی به‌حساب نمی‏آیند و برای تبدیل­شدن به عنصر اخلاقی باید یک فرایند تدریجی و پیچیده‏ای را طی کنند. این فرایند به دو عامل مهم «رشد توانایی‏های مادرزادی» و «یادگیری و تجربه بستگی دارد. مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی و از نوع زمینه‌ای یا مبنایی است. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته مطرح­شده توسط پژوهشگر انجام شد که نتیجتاً مشخص شد عواملی چون ارتباطات حلقوی خانوادگی امنیت آور، امنیت خانواده نتیجه کارکرد سالم و منظم، رشد اخلاقی مبتنی بر تلاش، اخلاق و برنامه و امنیت خانواده نتیجه کارکرد سالم و منظم نقش محوری در احساس امنیت و رشد فرزندان خانواده‌های ایرانی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Components of Mental Security in Iranian Families and its Pathology in Family subsystems and offspring development

نویسنده [English]

  • milad saeidi

PhD Student of Counseling, Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

A healthy society needs national security before it needs comfort, so security concerns in all its branches, especially mental security and social peace, constitute these components as a whole or a system that more than anything else. Of all its interdependent components. The family represents such a system in which members are organized into groups and form a whole that goes beyond the sum of its components. At first, children have no idea of ​​what is good and evil, and therefore they are not responsible for their behavior and are not considered an ethical element and must undergo a gradual and complex process to become an ethical element. . This process depends on two important factors: "development of congenital abilities" and "learning and experience." The present study is a qualitative and field-based study. Data were collected using semi-structured interviews conducted by the researcher, which revealed factors such as secure family circle communication, family safety as a result of healthy and orderly functioning, effort-based ethical development, ethics and program, and family safety. Healthy and regular play a central role in the sense of security and growth of the children of Iranian families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feelings of psychological security
  • Family subsystems
  • children developmental process
آجیلی، هادی، بیگی، مهدی (1392) کالبدشکافی سبک زندگی در جامعه سرمایه‌داری. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. سال­نهم، شماره 36. سال چهارم، شماره 13.
 دلاور، علی (1392). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. چاپ اول. تهران: انتشارات ویرایش.
روزنامه کیهان، به نقل از مجموعه اریک، شماره ۱۹۸۰۲ به تاریخ ۱۳۸۹/۹/۸، صفحه 7.
صادقیان، محمد، رحمتی، وحید. (1395). تأثیر امنیت روانی در حقوق خانواده. چاپ اول. تهران. نشر قانون باز.
کاظمیان، سمیه، سیفی، مریم (1397) بررسی کیفی نقش حمایت‌کننده‌های شخصی-اجتماعی بر احساس امنیت زنان باردار زلزله‌زده شهر سرپل­ذهاب. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. سال­نهم، شماره 36.
گلدنبرگ، ایرنه؛ گلدنبرگ، هربرت. (1996). خانواده‌درمانی. ترجمه سیامک نقش بندی (1395). تهران. نشر روان.
گنجی، حمزه. (1391). نظریه‌های شخصیت. چاپ اول. تهران. نشر ساوالان.
مولازاده، حمید. (1389). امنیت. تهران: کیهان.
مینوچین، سالوادور. (1974). خانواده و خانواده‌درمانی. ترجمه باقر ثنایی (1395). تهران. انتشارات امیرکبیر.
Crittenden P. (2010). Learning to Be Moral. sydney Australia.
Harvard, G. (2017). "Howard Gardner: 'A Blessing of Influences',"University. Retrieved 20 Oc.
Jackson,D.D. (1965). The Study of the family. Family process., 4(1). 1-20.
Thomas E. (2014). Wern, Social Learning Theory, p. 411.,London England.