نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه المهدی مهر اصفهان

2 استادیار گروه روان شناسی و مشاوره دانشگاه المهدی مهر اصفهان

3 استادیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه المهدی مهر اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هوش موفقیت و همدلی عاطفی بر رضایت از زندگی زناشویی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر سن بود که در افراد متأهل ساکن شهر قم در اردیبهشت‌ماه سال 1397 انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و تعداد حجم نمونه ۱۶۵ نفر با روش در دسترس انتخاب شده که به پرسشنامه‌های رضایت زناشویی اینریچ (1989)، مقیاس همدلی عاطفی مهرابیـان و اپسـتین (1972) و مقیاس هوش موفقیت گریگورنکو و استرنبرگ (2002) پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که هوش موفقیت با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار داشت و از میان ابعاد هوش موفقیت تنها هوش عملی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار داشت. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد هوش موفقیت قابلیت پیش‌بینی رضایت زناشویی را دارد. همچنین سن در رابطه بین هوش و رضایت نقش تعدیل گر ندارد. به این معنا که هوش موفقیت در هر سنی پیش‌بینی کننده رضایت زناشویی هست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of successful intelligence and emotional empathy in marital satisfaction Considering the moderating role of age

نویسندگان [English]

  • susan jahandoost 1
  • zohre alaedini 2
  • hajar barati 3

1 M.A Thesis Counseling.Faculty of Education, Psychology and Art،Department of Counseling.Almahdi Mehr Isfahan Institute of Higher Education .Isfahan.Iran

2 M.A Thesis Counseling.Faculty of Education, Psychology and Art،Department of Counseling.Almahdi Mehr Isfahan Institute of Higher Education .Isfahan.Iran

3 M.A Thesis Counseling . Faculty of Education Psychology . Isfahan University . Isfahan .Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of emotional empathy and Successful Intelligence on marital satisfaction with Considering the moderating role of age. The study population consisted of all couples living in the city of Qom in May 1397. 165 people were selected by the Convenience method as a sample group and responded to Inrich's Marital Satisfaction Inventory (1989), the affective empathy scale of Mehrabian and Epstein (1972), and the Grigorenko and Sternberg intelligence scale (2002). The results showed that successful intelligence has a positive and significant relationship with marital satisfaction.Among the dimensions of successful intelligence, only practical intelligence has a positive and significant relationship with marital satisfaction.Regression analysis also showed that successful intelligence has the ability to predict marital satisfaction. But emotional empathy did not show a significant relationship with marital satisfaction. Also, examining the mediating role of age, the findings showed that age does not moderate the relationship between successful intelligence and marital satisfaction. According to the findings of the research, it is suggested that in order to increase the marital satisfaction of couples, in education, emphasis should be placed on the beliefs of the components of successful intelligence that increase the satisfaction of the marital life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful intelligence
  • emotional empathy
  • life satisfaction
  • couples
بابایی، علی؛ مکتبی، غلامحسین؛ بهروزی، ناصر؛ و آتش افروز، عسکر. (1395). تأثیر هوش موفق بر تفکر انتقادی و تحمل ابهام دانشجویان. ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی، روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان، 387-380.
بشارت، محمدعلی؛ خدابخش، محمدرضا؛ فراهانی، حجت اله؛ رضازاده، سیدمحمدرضا. (1390). نقش واسطه‌ای خودشیفتگی در رابطه بین همدلی و کیفیت روابط بین شخصی. روان شناسی کاربردی، 5 (1)، 23-7.  
ثنایی، باقر؛ علاقبند، ستیلا؛ فلاحتی، مطهره؛ هومن، عباس. (1387). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.
رضایی، محبوبه. (1393). رابطه بین اعتماد زناشویی و همدلی خانواده با رضایت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
کاظمی، فرزاد (1396). بررسی مدل رابطه بین ذهن آگاهی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری همدلی زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
کریمی وردنجانی، محمد (1395). ارزیابی مدل رابطه بین خانواده اصلی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری تعهد زناشویی و همدلی زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
نادری، لیلا؛ مولوی، حسین؛ نوری، ابوالقاسم (1394). پیش‌بینی رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان براساس همدلی و بخشودن. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 16 (4)، 75-69.
نگهبان سلامی، محمود؛ فرزاد، ولی اله؛ و صرامی، غلامرضا. (1392). بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه هوش موفق. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 5 (15)، 1-15.
یعقوبی، ابوالقاسم؛ محمدزاده، سروه. (1395). اثرآموزشدیدگاه­گیریاجتماعیبرسبک‌هایحلتعارضزوجین. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7 (28)، 103-131.
یوسفی، ناصر؛ عزیزی، آرمان. (1397). تبیینمدلیبرایپیش­بینیتعارضزناشوییبراساستمایزیافتگیوتیپهایشخص. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 9 (35)، 57-78.
Aggarwal, S., D., Kataria, & Prasad, S. (2017). A Comparative study of quality of life and marital satisfaction in patients with depression and their spouses. Asian Journal of Psychiatry,30, 65-70.
Ang, S., & Van Dyne, L. (2015). Handbook of cultural intelligence: Theory, measurement, and applications. London: Routledge.
Baczynska, A., & Thornton, G. C. (2017). Relationships of analytical, practical, and emotional intelligence with behavioral dimensions of performance of top managers. International Journal of Selection and Assessment, 25(2), 171-182.
Chan, D. W. (2008). Teacher self efficacy among Chinese secondary school teachers in Hong Kong. Experimental Educational Psychology, 28, 735-746.
Chung, M. S. (2014). Pathways between attachment and marital satisfaction: The mediating roles of rumination, empathy, and forgiveness. Personality and Individual Differences, 70, 246-251.
Duarte, J., Pinto-Gouveia, J, & Cruz, B. (2016). Relationships between nurses' empathy, self-compassion and dimensions of professional quality of life: A cross-sectional study. International Journal of Nurs Studies. 60, 1-11.
Decety, J., Jackson, P. L. (2004). The functional architecture of human empathy. Behavioral and cognitive neuroscience reviews, 3(2), 71-100.
Edalati, A., Redzuan, M. (2010). Perception of women towards family values and their marital satisfaction. Journal of American Science, 6(4), 132-37.
Huber, C. H., Navarro, R. L., Womble, M. W. and Mumme, f. L. (2010). Family resilience and midlife marital satisfaction. The family journal: counseling and therapy for couples and families, 33, 347-456.
Jung, S.Y. (2019). The Relationship between the Covert Narcissism and Marital Satisfaction of Korean-Americans: The Mediating Effects of Forgiveness and Empathy. The Journal of the Korea Contents Association, 19(8), 412-426.
Konrath, S., Meier, B. P., Bushman, B. J. (2018). Development and validation of the Single Item Trait Empathy Scale (SITES). Journal of research in personality, 73, 11-22.
Kusche, C., A., Greenberg, M., T. (2011). Paths in your classroom, Promoting emotional Literacy and alleviating emotional distress،In Cohen((Ed))social-emotional learning and the elelmentary school child a guide for educators.، (Pp140-161). New York: teacher college press.
 
Lira, L. A. N., Castillo, P. F. N., Marrufo, H. R. M., & Melgar, A. (2019). Mental Maps as a Strategy in the Development of Successful Intelligence in High School Students. Propósitos y Representaciones, 7 (1), 59-82.
Mandelman, S. D., Barbot, B., & Grigorenko, E. L. (2015). Predicting academic performance and trajectories from a measure of successful intelligence. Learning and Individual Differences, 51, 387-393.
Madaniana, L., Shafeq, S. M. (2013). Marital satisfaction and demographic traits in an emigrant sample: Rash Analaysis. Social and Behavioral Sciences, 12 (4), 107-1018.
Mirgain, S. A., & Cordova, J. V. (2007). Emotion skills and marital health: The association between observed and self-reported emotion skills, Intimacy, and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 26 (9), 983-1009.
McDonald, J. E., Olson, J. R., Lanning, A. H., Goddard, H. W., & Marshall, J. P. (2018). Effects of religiosity, forgiveness, and spousal empathy on marital adjustment. Marriage & Family Review, 54(4), 393-416.
Ofovwe, C., Ofili, A., Ojetu, O., & Okosun, F. (2013). Marital satisfaction, job satisfaction and psychological health of secondary school teachers. Journal of Health, 5 (4), 663-668.
Sevinc, M. & Garip, E. (2010). A study of parent’s child raising styles and marital harmony. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2 (2) 1648–53.
Stemler, S. E., Grigorenko, E. L., Jarvin, L., & Sternberg, R. J. (2006). Using the theory of successful intelligence as a basis foraugmenting AP exams in psychology and statistics. Contemporary Educational Psychology, 31, 344-376.
Stemler, S., Sternberg, R. J., Grigorenko, E. L., Jarvin, L., &Sharpes, D. K. (2009). Using the theory of successful intelligenceas intelligenceas a framework for developing assessments in AP Physics. Contemporary Educational Psychology, 34, 195-209.
Sternberg, R. J. (2003). A broad view of intelligence: The theory of successful intelligence. Counseling Psychology Journal: Practice and Research, 55(3), 139-154.
Sternberg, R. J. (2003). Wisdom, Intelligence and Creativity Synthesized. New York: Cambridge University Press.
Sternberg, R. J. (2009). Reflections on ethical leadership. In D. Ambrose & T. L. Cross (Eds.), Morality, ethics and gifted minds. New York: Springer.
 Sternberg, R. J. (2010). College admissions for the 21 st century. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Sternberg, R. J. (2015). Successful intelligence: A model for testing intelligence beyond IQ tests. European Journal of Education and Psychology, 8(2), 76-84.
Sternberg, R. J. (2018). 21 ideas: A 42-year search to understand the nature of giftedness. Roeper Review, 40(1), 7-20.
Sternberg, R. J. (2019). Teaching and assessing gifted students in STEM disciplines through the augmented theory of successful intelligence. High Ability Studies, 30(1-2), 103-126.
Sternberg, R.J. & Grigorenko, E. L. (2003). Teaching for Successful Intelligence: Principles, Procedures, and Practices. Journal for the Education of the Gifte, 27(3), 207–228.
Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2007). Teaching for successfulintelligence (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin.
Tomova, L., Dawans, B., Heinrichs, M., Silani, G., Lamm, C. (2014). Is stress affecting our ability to tune into others? Evidence for gender differences in effects of stress on self-other distinction. Psych neuroendocrinology, 43, 95 -104.
Verhofstadt, L., Devoldre, I., Buysse, A., Stevens, M., Hinnekens, C., Ickes, W., & Davis, M. (2016). The role of cognitive and affective empathy in spouses' support interactions: An observational study. PloS one, 11(2).