اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم صورت گرفت. روش پژوهش تجربی با پیش‌آزمون – پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم شهرستان قدس در سال تحصیلی 93-94 بودند. ابزار تحقیق نیز پرسشنامه اضطراب حالت _ صفت اشپیل برگر (STAI) بود. نمونه پژوهش حاضر 30 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان قدس بودند که به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و سپس به روش تصادفی ساده در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابتدا از تمام افراد نمونه پیش‌آزمون گرفته شد. در ادامه مادران دانش آموزان گروه آزمایش طی شش جلسه تحت آموزش مؤلفه‌های تربیت جنسی قرار گرفتند و در انتها پس‌آزمون از اعضای نمونه گرفته شد. نتایج تجزیه‌وتحلیل با استفاده از آزمون ANCOVA (تحلیل کوواریانس تک متغیری) نشان‌دهنده تفاوت معناداری بین دو گروه با 99 در صد اطمینان بود. میانگین تعدیل شدۀ متغیر اضطراب در گروه آزمایش و در گروه کنترل نشانگر اضطراب کمتر در گروه آزمایش بود. در متغیر اضطراب صفت و متغیر اضطراب حالت نیز میانگین تعدیل شده در گروه آزمایش و در گروه کنترل نشان داد که اضطراب صفت و حالت در گروه آزمایش کاهش یافته است؛ بنابراین در پژوهش حاضر محقق به این نتیجه رسید که آموزش مؤلفه‌های تربیت جنسی به مادران بر کاهش اضطراب دختران مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching sexual education component to mothers on anxiety fifth and sixth grade girls shahre ghods

نویسندگان [English]

  • samira tavoosi 1
  • Abdollah Shafiabadi 2
  • Hosein Salimi Bajestani 3
1 Consultation Group, School of Psychology, Allameh Tabatabaei University
2 Professor of Allameh Tabataba'i University Consulting Group
3 Assistant Professor at Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

This study has been aimed to evaluate the effectiveness of sexual education component to the mother's on anxiety the fifth and sixth grade girls. Research method was Quasi-experimental study with pretest – posttest and control group. The study population included all fifth and sixth grade girls in the Ghods city have formed the 93-94 school year. Research tool was Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory. Research sample have been 30 primary school students Ghods city who were selected randomly Cluster. And then randomly divided into control and experimental groups.at first all of subjects were pre-test. At fallowing the mothers of students in the experimental group received six sessions of sexual education component and at the end post-test was taken from sample group. Results analyzed using ANCOVA represents the difference between the two groups was 99% sure. The average modified Anxiety variable in experimental group was 67/64 and 66/89 in the control group that indicating less anxiety in the experimental group. The average modified trait Anxiety variable in the experimental group were 68/33 and 18/44 in the control group. The average modified state Anxiety variable in the experimental group were 31/08 and the control group 38/45 that showed trait and state anxiety decreased in the experimental group. So in this study, the researchers came to the conclusion that teaching sexual education component to mothers in reducing anxiety of girls has been effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Upbringing
  • Sexual education
  • Anxiety
ابراهیمی، لقمان؛ دهداری، ابوذر (1391). تعیین میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و بررسی اثربخشی دو روش خودگویی برونی و درونی در کاهش آن. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. سوم، یازده1-20.
ابوالقاسمی، ناریا؛ مرقاتی خویی، عفت السادات؛ تقدیسی، محمدحسین (1389). تبیین تربیت جنسی دانش آموزان ایرانی از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس ابتدایی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. هشتم، دوم.27-39.
ثابت، حافظ (1396). تربیت جنسی در اسلام. قم: انتشارات موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
حسامی، فاران (1396). تربیت جنسی کودکان از تولد تا 9 سالگی. تهران: دانژه.
رضایی، محمد؛ فرخی، نورعلی؛ دارابی، فردین؛ محمدی، جواد (1397). تأثیرتلاوتقرآنبرمیزان خطرپذیرینوجواناندر مقابل رفتارهایپرخطر.فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. سال نهم، سی‌وپنج، 79-98.
شفیع آبادی، عبدالله (1393). فنون تربیت کودک. تهران: چهر.
عبدلی، نسرین (1384). آزمون اضطراب حالت_صفت اسپیلبرگر. تهران: سینا.
عسلی طالکویی، سکینه؛ سلیمی بجستانی، حسین؛ شفیع آبادی، عبدالله (1391). اثربخشی آموزش خوددلگرم­سازی بر کاهش اضطراب امتحان و کمال‌گرایی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان منطقه 9 شهر تهران در سال 1391. فصل‌نامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. سال چهارم. چهارده.57-74.
علی مردانی، زینب؛ سیمبر، معصومه (1393). چالش‌های آموزش سلامت بلوغ به دختران نوجوان در ایران: اولویتی برای طراحی مداخلات مدرسه محور برای دختران و مادران.نشریه پایش. سیزدهم. پنجم.621-636.
فقیهی، علی نقی؛ شکوهی یکتا؛ محسن، پرند، اکرم. (1387). آموزش جنسی به کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلامی و مطالعات روان‌شناختی. دو فصلنامه علمی – تخصصی تربیت اسلامی. سوم. هفتم.51-80.
کاکابرایی، کیوان (1395). تأثیرآموزشحلمسئلهخانواده محوربرارتباطوالدکودک دانش آموزاندورۀابتدایی. فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، سال هفتم، بیست‌وشش، 61-85.
لطف آبادی، حسین (1388). روانشناسی رشد (2) نوجوانی جوانی و بزرگ­سالی. تهران: سمت.
مرقاتی خویی، عفت السادات؛ ابولقاسمی، ناریا؛ تقدیسی، محمد حسین (1392). تربیت جنسی کودکان: مطالعه کیفی تبیین دیدگاه­های والدین. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. یازدهم. دوم.65-74.
نوری، ربابه؛ کلیشادی، رؤیا؛ ضیاءالدینی، حسن (1389). بررسی استرس‌های شایع دانش آموزان شهر تهران. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. بیست و هشتم، صدوپنج،1-12.
Arnett, J. J. (2014). Adolescence and emerging adulthood. New York, NY, USA: Pearson Education Limited.
Bembemutty, H. (2009).Test anxiety in students.Developmental psychology, 4,220-234.
Carter, R., Silverman, W. K., & Jaccard, J. (2011). Sex variations in youth anxiety symptoms: Effects of pubertal development and gender role orientation. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 40(5), 730-741.‏
Copeland, W., Shanahan, L., Miller, S., Costello, E. J., Angold, A., & Maughan, B. (2010). Outcomes of early pubertal timing in young women: a prospective population-based study. American Journal of Psychiatry, 167(10), 1218-1225.‏
Cousineau, T. M., Franko, D. L., Trant, M., Rancourt, D., Ainscough, J., Chaudhuri, A., & Brevard, J. (2010). Teaching adolescents about changing bodies: randomized controlled trial of an internet puberty education and body dissatisfaction prevention program. Body Image, 7(4), 296-300.‏
Dolgun, G., Öztürk, Y., & Yilmaz, F. (2011). The level of knowledge and behavior of adolescent male and female students in Turkey on the matter of reproductive health. Sexuality and disability, 29(3), 217-227.‏
Duffy, B., Fotinatos, N., Smith, A., & Burke, J. (2013). Puberty, health and sexual education in Australian regional primary schools: Year 5 and 6 teacher perceptions. Sex Education, 13(2), 186-203.‏
Fine, M., & McClelland, S. (2006). Sexuality education and desire: Still missing after all these years. Harvard Educational Review, 76(3), 297-338.‏
Finer, L. B., & Philbin, J. M. (2013). Sexual initiation, contraceptive use, and pregnancy among young adolescents. Pediatrics, 131(5), 886-891.‏
Fortenberry, J. D. (2013). Puberty and adolescent sexuality. Hormones and behavior, 64(2), 280-287.‏
Golchin, N. A. H., Hamzehgardeshi, Z., Fakhri, M., & Hamzehgardeshi, L. (2012). The experience of puberty in Iranian adolescent girls: a qualitative content analysis. BMC Public Health, 12(1), 698.‏
Goldman, J. D. (2011). An exploration in health education of an integrated theoretical basis for sexuality education pedagogies for young people. Health education research, 26(3), 526-541.‏
Grose, R. G., Grabe, S., & Kohfeldt, D. (2014). Sexual education, gender ideology, and youth sexual empowerment. The Journal of Sex Research, 51(7), 742-753.‏
Horovitz, O., Tsoory, M. M., Yovell, Y., & Richter-Levin, G. (2014). A rat model of pre-puberty (Juvenile) stress-induced predisposition to stress-related disorders: sex similarities and sex differences in effects and symptoms. The World Journal of Biological Psychiatry, 15(1), 36-48.‏
Jones, K., Eathington, P., Baldwin, K., & Sipsma, H. (2014). The impact of health education transmitted via social media or text messaging on adolescent and young adult risky sexual behavior: a systematic review of the literature. Sexually transmitted diseases, 41(7), 413-419.‏
Koo, H. P., Rose, A., Bhaskar, B., & Walker, L. R. (2012). Relationships of pubertal development among early adolescents to sexual and nonsexual risk behaviors and caregivers’ parenting behaviors. The Journal of early adolescence, 32(4), 589-614.‏
Kumar, M. M., Lim, R., Langford, C., Seabrook, J. A., Speechley, K. N., & Lynch, T. (2013). Sexual knowledge of Canadian adolescents after completion of high school sexual education requirements. Paediatrics & child health, 18(2), 74.‏
Martin, K. A. (1996). Puberty, sexuality, and the self: Boys and girls at adolescence. Psychology Press.‏
Muris, P., & Ollendick, T. H. (2005). The role of temperament in the etiology of child psychopathology. Clinical child and family psychology review, 8(4), 271-289.‏
Ott, M. A., Rouse, M., Resseguie, J., Smith, H., & Woodcox, S. (2011). Community-level successes and challenges to implementing adolescent sex education programs. Maternal and child health journal, 15(2), 169-177.‏
Pole, J. D., & Flicker, S. (2010). Sexual behaviour profile of a diverse group of urban youth: An analysis of the Toronto Teen Survey. The Canadian Journal of Human Sexuality, 19(4), 145.
Reardon, L. E., Leen-Feldner, E. W., & Hayward, C. (2009). A critical review of the empirical literature on the relation between anxiety and puberty. Clinical psychology review, 29(1), 1-23.‏
Schuster, M. A., Corona, R., Elliott, M. N., Kanouse, D. E., Eastman, K. L., Zhou, A. J., & Klein, D. J. (2008). Evaluation of Talking Parents, Healthy Teens, a new worksite based parenting programme to promote parent-adolescent communication about sexual health: randomised controlled trial. bmj, 337, a308.‏
UNESCO. (2009). International Guidance on Sexuality Education.Unesco. Online at http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf
Wanlass, R. L., Kilmann, P. R., Bella, B. S., & Tarnowski, K. J. (1983). Effects of sex education on sexual guilt, anxiety, and attitudes: A comparison of instruction formats. Archives of sexual behavior, 12(6), 487-502.‏