مقایسۀ الگوهای فعال درونی (IWM) بین زوجین کم تعارض و پرتعارض شهر تهران

سمیرا هاشمی؛ کیومرث فرحبخش؛ ابوالفضل کرمی

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1402، ، صفحه 215-236

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.64742.2826

چکیده
  الگوهای فعال درونی یکی از کلیدی ترین مفاهیم نظریۀ دلبستگی است که چگونگی رفتار افراد را در روابط عاشقانه بزرگسالی و ازدواج تبیین می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و مقایسۀ الگوهای فعال درونی بینزوجین کم تعارض و پرتعارض شهر تهران می باشد. در این پژوهش از دو گروه زنان و مردان پر تعارض در روابط زناشویی و زنان و مردان کم تعارض در روابط زناشویی، ...  بیشتر