پژوهش های مشاوره ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
مدل مفهومی اراده بر اساس منابع اسلامی

مجید قندی زاده؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ محمدرضا احمدی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، ، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.70026.3012

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به دو هدفِ تدوین مدل مفهومی اراده بر اساس منابع اسلامی و بررسی میزان روایی آن به روش معناشناسی زبانی، روش کیفی تحلیل محتوا و روش توصیفی زمینه‌یابی بود.با تشکیل حوزه معنایی اراده 36 مفهوم اولیه مشیر به اراده درمنابع اسلامی شناسایی شد.نتایج حاصل از «بررسی روایی محتوایی» در این مرحله، به حذف 20 مفهوم و ...  بیشتر

طراحی بسته تعدیل کمال‌گرایی نسبت به همسر با رویکرد شناختی رفتاری با تاکید بر منابع اسلامی

مجتبی فرهوش؛ محمدرضا جهانگیرزاده؛ محمد فرهوش

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1402، ، صفحه 35-60

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.68490.2963

چکیده
  کمال‌گرایی نسبت به همسر با انتظارات و توقعات بسیار بالا از همسر همراه است و زمینه ساز تعارض و نارضایتی در خانواده است. هدف پژوهش حاضر تدوین بسته آموزشی تعدیل کمال‌گرایی نسبت به همسر با رویکرد شناختی رفتاری اسلامی بود. در این پژوهش، از دو روش کیفی و کمی استفاده شده است. ابتدا به منظور یافتن مولفه‌ها و تکنیک‌ها و ساخت بسته آموزشی، داده‌های ...  بیشتر

تدوین مولفه های بخشایش زوجین با رویکرد اسلامی

محمد کاویانی؛ مجتبی فرهوش؛ محمد فرهوش؛ مجتبی حافظی

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.62719.2760

چکیده
  «بخشایش زوجین» یکی از عوامل مؤثر بر تحکیم بنیان خانواده می‌باشد. هدف پژوهش حاضر ارائه مؤلفه‌های بخشایش زوجین بر اساس منابع اسلامی بود. این پژوهش از جهت روش توصیفی- تحلیلی است که با جمع‌آوری، طبقه­بندی و تحلیل اطلاعات از آیات و روایات به تدوین مؤلفه‌های «بخشایش زوجین» پرداخت. در این پژوهش جامعه آماری منابع اسلامی شامل ...  بیشتر