1. هم سنجی اثربخشی آموزش فلسفه برای کودک و بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری بر عملکرد اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی

غلامرضا محمدی؛ ذبیح پیرانی؛ فیروزه زنگنه مطلق

دوره 13، شماره 49 ، بهار 1401، ، صفحه 219-248

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.62236.2744

چکیده
  کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی مشکلات زیادی را در زندگی فردی و اجتماعی تجربه می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر هم سنجی اثربخشی آموزش فلسفه برای کودک و بازی‍درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری بر عملکرد اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی بود. روش پژوهش در این مطالعه؛ نیمه‍آزمایشی از نوع پیش‍آزمون و پس‍آزمون همراه با گروه ...  بیشتر