1. شناسایی چالشهای زمینه ای در سیستم و ارتباطات خانواده های کارکنان اقماری صنعت نفت

محمد باباپور؛ غنچه راهب؛ کیانوش عبدی

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1400، ، صفحه 295-326

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.61587.2724

چکیده
  شیوه زندگی خاص کارکنان اقماری که دربرگیرنده دوری‌های متناوب آنان از خانواده است، می‌تواند زندگی خانوادگی آنان را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی چالش‌های زمینه‌ای در زندگی خانوادگی کارکنان اقماری بود. روش این پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا و بحث گروهی متمرکز است که از طریق نمونه‌گیری ...  بیشتر