1. تدوین الگوی مفهومی خودآگاهی مبتنی بر اندیشه‎های شهید مطهری(ره)

نرگس جعفری؛ احمد سلحشوری؛ ایراندخت فیاض؛ محمد عسگری

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1400، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.60185.2677

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی مفهومیِ خودآگاهی برای دانش‎آموزان دوره‎ی اول متوسطه مبتنی بر اندیشه‎های شهید مطهری(ره) انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد کیفی و از نظر روش پژوهش، از روش تحلیلی و استنباطی استفاده شد. جامعه‎ی پژوهش شامل تعداد 45 اَثر از جمله مقالات و گزارش‎های تحقیقاتی دست اول شهید مطهری(ره) ...  بیشتر