بررسی کیفی نقش پیشگیرانه پلیس زن در افزایش احساس امنیت اجتماعی پس از بحران زلزله کرمانشاه

سمیه کاظمیان

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، ، صفحه 123-164

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.58399.2627

چکیده
  نیروی انتظامی پس از وقوع بحران، می‌تواند در ایجاد احساس امنیت برای مردم منطقه بحران‌زده نقش مؤثری ایفا کند. این پژوهش با هدف بررسی نقش پیشگیرانه پلیس در افزایش احساس امنیت اجتماعی پس از بحران زلزله کرمانشاه انجام گرفت. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه کارکنان نیروی انتظامی بود که پس از زلزله کرمانشاه در منطقه حضور یافتند و درصدد برقراری ...  بیشتر