1. اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان با غنی سازی فناوری بر شاد زیستی و نشخوار فکری کودکان دختر بی سرپرست و بدسرپرست

علی اکبر کبیری؛ مهدی واحدی

دوره 13، شماره 49 ، بهار 1401، ، صفحه 163-192

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.59394.2658

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر اجرای برنامه «فلسفه برای کودکان» با غنی‌سازی فناوری‌های دیجیتال بر شادزیستی و نشخوار فکری کودکان دختر بی‌سرپرست و بد سرپرست بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‍آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه را کودکان 12-9 ساله ساکن در مراکز بهزیستی شهرستان ازنا در بهار و ...  بیشتر