تبیین ادراک کارشناسان از الگوی دینی زندگی زن در خانواده

عاطفه حیرت

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، ، صفحه 107-130

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.48367.2257

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک متخصصان از الگوی دینی زندگی زن در خانواده انجام شده است. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع زمینه ای(داده بنیاد) بود. جامعه آماری متخصصین علوم اسلامی در حوزه خانواده بودند و نمونه پژوهش شامل 12 نفر از این متخصصین تا مرحله اشباع داده ها و به روش گلوله برفی بود. بدین منظور مصاحبه نیمه ساختاری انجام ...  بیشتر