مقایسه شفافیت خودپنداره، نقش جنسیتی و بلوغ عاطفی در فرزندان با و بدون تجربه طلاق والدین

علی قره داغی؛ فریبا مبینی کشه

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1399، ، صفحه 231-260

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.49446.2302

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودپنداره، نقش جنسیتی و بلوغ عاطفی در فرزندان با و بدون تجربه طلاق والدین انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای و از حیث زمان پس‌رویدادی بود. جامعه آماری، در دو گروه شامل کلیه فرزندان 12 تا 18 ساله با و بدون تجربه طلاق والدین در شهر تهران در سال 1398 است که با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس ...  بیشتر