1. مطالعه‌ای اکتشافی درباره رابطه فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی

محمدحسین سالاری فر؛ منصور صالحی؛ زینب سیار فرد

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50183.2323

چکیده
  چکید اختلال افسردگی اساسی یکی از شایعترین اختلالات روانی است. افسردگی با ناامیدی ، درماندگی و خطاهای شناختی سازمان یافته در اندیشه همراه است. خودکشی یک مشکل عمده بهداشت عمومی است و میزان خودکشی در جوامع رو به افزایش است. به همین دلیل ، یافتن پیش بینی کننده و عوامل مؤثر در افسردگی بسیار مهم است. این تحقیق با هدف ارزیابی رابطه فراشناخت ...  بیشتر