1. صمیمت زناشویی: نقش تعیین‌کننده تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت در زنان متأهل غیر بالینی

فاطمه باقری؛ سیدعلی کیمیایی؛ حسین کارشکی

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 261-280

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.48598.2271

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت با صمیمیت زناشویی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری زنان متاهل غیر بالینی ساکن مشهد که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 400 نفر انتخاب شدند.برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه صمیمیت باگاروزی)، پرسشنامه‌ی تمایزیافتگی خود اسکورون و دندی)، ...  بیشتر