1. رابطه غنی بودن پیوند کار- خانواده با عزت نفس و امنیت روان شناختی

محسن گل پرور؛ آیدا مرادی نیا

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 105-124

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4211

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری غنی بودن پیوند کار-خانواده با عزت نفس و امنیت روان­شناختی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و نمونه پژوهش 385 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی در شهر اصفهان بودند که به شیوه‌ی نمونه­گیری سهل­الوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه غنی­ بودن پیوند کار-خانواده (رشید و همکاران، 2011)، پرسشنامه محقق ...  بیشتر