مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرم‌آباد

مرتضی عسگری بسطام؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1394، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22054/qccpc.2015.4199

چکیده
  هدف تحقیق دست‌یابی به عوامل مقاوم در برابر اعتیاد، گرایش به اعتیاد و تسهیل‌کننده برای ترک اعتیاد است. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه‌ای است. نمونه‌گیری افراد گروه‌های ترک‌کرده و معتاد به صورت در دسترس و گلوله‌برفی از طریق کمپ‌های ترک اعتیاد، کلینیک‌ها و مراکز NA به تعداد 40 نفر و نمونه‌گیری گروه سالم با روش یاد شده و به همان تعداد ...  بیشتر