1. نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین

زهرا بهاری

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 125-145

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4212

چکیده
  مهمترین رکن سلامت افراد خانواده، رضایت زناشویی است و جامعۀ سالم نیز از پیوندهای آگاهانه و ارتباطات سالم و بالندۀ افراد خانواده شکل می‌گیرد این پژوهش با هدف مطالعۀ نقش سبک زندگی در رضایت زناشویی زوجین با روش کیفی در شهر تهران به انجام رسیده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات ، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته  بوده که بدین منظور پرسشنامۀ محقق ...  بیشتر