1. تفاوت های جنسیتی در ابعاد هویت دانشجویان

رقیه موسوی؛ سعید اکبری زردخانه

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 31-46

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.5937

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد هویت در بین دانشجویان با تاکید بر تفاوتهای جنسیتی بود، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه های شهر تهران بود، نمونه دربرگیرنده 1000 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند. ابزارهای پژوهش عبارت بود از مقیاس هویت دینی و ملی، و پرسشنامه ی تجدیدنظر ...  بیشتر