1. بررسی رابطه سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی با اضطراب تحصیلی دانشجویان

حسین کشاورز افشار؛ جواد میرزایی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 211-238

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.31279.1804

چکیده
  اضطراب تحصیلی بر تمام جنبه‌های زندگی دانشجویان تأثیر می‌گذارد و به نظر می‌رسد در بین متغیرهای فراوانی که بر این تأثیرگذار است، سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی نقش مهمی در این خصوص داشته باشد.پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اضطراب تحصیلی بر اساس سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی در دانشجویان انجام شد. ...  بیشتر