1. بررسی میانجی های درمانی و اثربخشی درمان پذیرش و تعهد در کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر

رضا مژدهی؛ احمد اعتمادی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5928

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میانجی های درمانی و اثربخش درمان پذیرش و تعهد و ارائه ی راه حل هایی به منظور بهینه سازی شیوه های درمانی اختلال اضطراب فراگیر، انجام شد. نمونه ی پژوهش شامل پنج نفر بود که از نظر سن، جنس، سابقه ی ابتلا به بیماری و همبودی با افسردگی، متفاوت بودند و با استفاده از روش « نمونه گیری هدفمند» از بین 36 نفر عضو جامعه ...  بیشتر