1. بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد علمی _ اخلاقی آن ها

موسی چوپانی؛ ابراهیم نعیمی

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 109-124

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4189

چکیده
  هدف: کیفیت پژوهش علمی از یکسو به هدف پژوهش، مفروضه های آن، انتخاب روش مناسب و رعایت اصول تحقیق علمی و از سوی دیگر، پژوهش علمی در صورتی از کیفیت برخوردار است که پژوهشگر در فرآیند تدوین و اجرای طرح تحقیق مسئولیت‌های خود را نسبت به اخلاق تحقیق درک کرده و اصول آن را رعایت کرده باشد. این پژوهش با هدف بررسی کیفی نگاه پژوهشی دانشجویان و تعهد ...  بیشتر