اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر فن خودگویی در کاهش هراس اجتماعی

سمیه کاظمیان

دوره 1، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 43-56

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5894

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی درمانگری شناختی مبتنی بر فن خودگویی بر کاهش هراس اجتماعی انجام شد. به این منظور طی یک سال از بین مراجعان به مرکز مشاوره، 18 آزمودنی مبتلا به هراس اجتماعی که موافق شرکت در این نوع از درمان بوده و متعهد شرکت در تمام جلسات شدند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه نمونه با ...  بیشتر