1. بررسی مدل علی رضایت جنسی بر اساس متغیرهای کیفیت زناشویی، رضایت از رابطه، اضطراب ارتباط جنسی، احقاق جنسی و دفعات آمیزش در دانشجویان زن متأهل بندرعباس

سهیلا قیصری؛ نادر کریمیان

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 85-106

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف تدوین یک مدل علی رضایت جنسی براساس متغیرهای رضایت از رابطه، کیفیت زناشویی، اضطراب ارتباط جنسی، احقاق جنسی و فراوانی آمیزش در میان دانشجویان زن متاهل انجام شد. روش: جامعۀ آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیۀ دانشجویان زن متاهل دانشگاه‏های بندرعباسدر سالتحصیلی 93-92 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند ...  بیشتر