1. کار ویژه‌های نظام سیاسی و نقش آنها در تغییر سبک زندگی

شجاع احمدوند

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، ، صفحه 57-79

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.6085

چکیده
  سبک زندگی، آفرینش و خلق هنرمندانه راه و روشی خاص با توجه به امکانات، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و محدودیت‌های فردی و اجتماعی است. از این‌رو به بیانی می‌توان گفت که سبک زندگی هنر فرد در انتخاب مناسب‌ترین خردمندانه ترین راه برای تحقق اهداف است. بنابراین در سبک زندگی فرد بر حسب نقش هایی که در شبکه روابط اجتماعی بر عهده دارد، موقعیت‌هایی ...  بیشتر