1. رابطه هوش هیجانی و جهت‌گیری مذهبی با اضطراب مرگ در کارکنان مرد بازنشسته‌ی شرکت صنایع فولاد

سید مولود سالاری پور؛ غلامحسین مکتبی؛ سیروس عالی پور بیرگانی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، ، صفحه 99-117

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.27614.1686

چکیده
  عوامل متعددی می تواند بر سطح اضطراب مرگ تأثیر بگذارند. برخی از مطالعات نقش هوش هیجانی و جهت گیری دینی را در اضطراب مرگ نشان داده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و جهت‌گیری دینی با اضطراب مرگ بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان مرد بازنشسته شرکت صنایع فولاد خوزستان بود که تعداد 300 نفر از آن‌ها از طریق روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

2. اثربخشی درمان مرور زندگی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی زنان سالمند ساکن شهر تهران

کبری دهقان؛ آسیه شریعتمدار؛ آتوسا کلانتر هرمزی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 15-39

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4207

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی درمان مرور زندگی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی زنان سالمند شهر تهران برگزار شد. پژوهش از نوع مطالعات نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان زن ساکن آسایشگاه‌های شهر تهران در اردیبهشت و خرداد ماه سال 94 بود. از بین آسایشگاه‌های موجود در شهر تهران، ...  بیشتر

3. تعیین اثربخشی معنادرمانی بر اضطراب مرگ در سالمندان

مسعود قربانعلی پور؛ علی اسماعیلی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 53-68

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6063

چکیده
  هدف این پژوهش کاهش اضطراب مرگ با استفاده از رویکرد معنادرمانی در میان سالمندان بود، پژوهش حاضر، پژوهشی شبه تجربی با استفاده از گروه آزمایش گروه کنترل است، در جهت دستیابی به اهداف از میان سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهر ارومیه 20 سالمند به صورت تصادفی انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و مقیاس اضطراب ...  بیشتر