1. بررسی اثربخشی درمان هفت مرحله ای فوریت بری و موری در بهبود افسردگی، اضطراب و تنیدگی

منا جاسمی؛ محمود گلزاری

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.5945

چکیده
  مطالعه حاضر جهت بررسی اثربخشی درمان هفت مرحله ای فورتین بری و موری در بهبود افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانشجویان طراحی گردید، جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان زن مقیم خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل میدادند نمونه آماری شامل 23 دانشجوی 19 تا 26 ساله بود که به روش نمونه گیری در دسترس براساس پرسشنامه افسردگی بک، افسرده تشخیص داده ...  بیشتر