1. اثربخشی آموزش هنر نقاشی بر کاهش میزان اضطراب دانش آموزان پسر ابتدایی

بهناز عطاری؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 47-64

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.5938

چکیده
  هدف این پژوهش حاضر تعیین کارایی آموزش هنر نقاشی در کاهش میزان اضطراب دانش آموزان پسر سال سوم ابتدایی منطقه دو آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 89-88 است، روش پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است، به منظور اجرای پژوهش از میان دبستان های پسرانه منطقه دو آموزش و پرورش، یک دبستان بطور تصادفی انتخاب ...  بیشتر